Aktuality

Aktualizace Moodle na novou verzi 3.11

by Jan Povolný -

Vážení kolegové a studenti.

Dnes byl Moodle v rámci každoroční odstávky aktualizován na novou verzi 3.11, která s sebou přináší drobné změny ovládání a vzhledu. Základní činnosti se provádějí stejně. V rámci aktualizace dojde k užšímu propojení systému Moodle se systémy STAG a BBB.

Kolegy z řad akademické obce bych potom na tomto místě rád pozval na školení Moodle, která se budou konat právě v souvislosti s aktualizací a propojením se STAG a BBB v průběhu září. Více informací vám rád poskytne kolega David Bárta.

Vaše CIT FZS


ODSTÁVKA SYSTÉMU - 18. 8. - 20. 8. 2021

by Jan Povolný -

Vážení učitelé a studenti.

V termínu od 18. srpna 2021 do 20. srpna 2021 bude systém Moodle aktualizován na novou verzi. V této době nebude systém přístupný.

Děkujeme za pochopení.

CIT FZS

Nahrané přednášky a semináře systému BBB

by Jan Povolný -

Vážení studenti. Pokud neurčí vyučující daného předmětu jinak, najdete zveřejněné přednášky a semináře ze systému BigBlueButton (BBB) hned v první kategorii¨


Nahrané přednášky - online výuka BBB


Po Vašem přihlášení do Moodle. Přednášky jsou rozděleny dle studijních programu.

Older topics...

Course categories


Available courses

Předmět navazuje na výuku předmětu Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy získaných informací. Získané odborné znalosti a odborné dovednosti využijí studenti při zpracování bakalářské práce.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností v prostředí odborné praxe porodní asistence. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči o ženu v různých věkových obdobích života.
Předmět je profilujícím teoreticko - praktickým, který studenty seznamuje s problematikou rizikových a patologických stavů v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Semináře jsou zaměřeny na řešení konkrétních situací z pohledu porodní asistentky a na aplikaci ošetřovatelského procesu. Zvláštní pozornost je věnována akutním stavům v porodnictví, které ohrožují ženu na zdraví a životě. Cílem předmětu je porozumění odborných znalostí a na základě toho rámcově vymezeného úkolu řešit problémy v oboru.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Zahrnuje teorii oboru, historii a vývoj se zaměřením na porodní asistenci a její významné osobnosti, na metodologii ošetřovatelského procesu, potřeby člověka s orientací na ženu a dítě, ošetřovatelské postupy a multikulturismus. Řeší problematiku definování základních pojmů teorie oboru, dále problematiku vzniku, vývoje a charakteristiky oboru jako moderní vědní disciplíny.
Předmět navazuje na předmět Zdravý životní styl a výživa a je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje studentům základní znalosti a dovednosti v oblasti podpory kojení a pomoci s kojením. Student/ka bude schopen/schopna matce po porodu podat dostatek informací o významu kojení, ale i praktickou pomoc.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a didaktiky a jejich využití při výchovném působení porodní asistentky na jedince, rodinu a komunitu.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností v prostředí odborné praxe porodní asistence. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči o ženu v různých věkových obdobích života.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a didaktiky a jejich využití při výchovném působení porodní asistentky na jedince, rodinu a komunitu.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností v prostředí odborné učebny v simulovaných situacích. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči o ženu v různých věkových obdobích života.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, je základním oborovým předmětem. Seznamuje studenty o patogenezi funkčních poruch hybného systému, o metodikách využívaných v rehabilitaci a fyzioterapeutických postupech v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem předmětu je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik a aplikovat správný výběr dle klinických onemocnění.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch pohybového systému i systémů vnitřních, s vyšetřovacími a diagnostickými metodami, postupy a koncepty fyzioterapie využívaných v indikačních oblastech vnitřního lékařství, geriatrie, revmatologie, onkologie. Získané odborné znalosti a odborné dovednosti uplatní studenti v odborné souvislé praxi. Cílem výuky je využití odborných znalostí, odborných dovedností, obecných způsobilostí v metodách, postupech a konceptech fyzioterapie v jednotlivých klinických oborech.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický s převahou praktických činností. Předmět v intencích porodní asistence poskytuje získání odborných znalostí a odborných dovedností týkající se rehabilitačních úkonů využitelných a práci porodní asistentky. Cílem výuky je poskytnout studentům ucelené informace z oblasti zdravotnické, sociální, ekonomické problematiky, které směřují ke zlepšení nebo zachování funkční zdatnosti ženy. Získané odborné dovednosti studenti uplatní při tvorbě rehabilitačního plánu pro ženy všech věkových kategoriích se zvláštním zaměřením na těhotenství a poporodní období.
Je předmětem profilujícího základu studijního programu, koncipován jako teoreticko - praktický. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch hybného systému, o metodikými a fyzioterapeutickými postupy v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem výuky předmětu je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik v jednotlivých klinických oborech, uvědomění si zvláštností a jedinečností těchto postupů a možností aplikovat správný výběr fyzioterapeutického postupu dle klinického onemocnění.
Výuka předmětu je zaměřena na onemocnění dětského věku, které vyžadují intervenci ergoterapeuta. Studenti získají informace o vyšetřovacích metodách, klinickém obrazu, terapii, prevenci vzniku i indikaci a kontraindikaci ergoterapie. Studenti získají široký základ znalostí a schopnost uplatnit je v praxi.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Předmět je koncipován jako praktický a navazuje na přednášky z Pediatrie, Psychologie a Teorie ergoterapie. Seznamuje s problematikou ergoterapie u dětí v podmínkách nemocnic, léčebných ústavů, lázní a speciálních mateřských a základních škol. Součástí výuky je praktické seznámení s jednotlivými terapeutickými technikami, terapiemi a koncepty využívanými v egoterapii u dětských klientů.
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy ergoterapie a prohloubení znalostí a dovedností, které jsou podstatné pro moderní ergoterapii a pro ucelenou rehabilitaci osob se zdravotním postižením, na níž se ergoterapeut významně podílí.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, navazuje na úvodní kapitoly v ergoterapii a přednášky z psychologie a speciální pedagogiky. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v tomto oboru a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je zdůrazněna komplexnost léčby a spolupráce s rodinou a školou.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou komunikace a rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předmět je zaměřen na druhy a formy komunikace, efektivitu komunikačních sítí, využití asertivity v komunikaci. Zaměřuje se na problematiku komunikace osob se zdravotním postižením a seniory v rehabilitačním procesu.
Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o vztahu fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního prostředí a lidského organizmu - populace a účincích na zdraví. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví, s hygienou potravin. S působením výživy v oblasti primární prevence. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje student na zdravotnická zařízení, požadavky na jejich výstavbu a provoz a prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí.
Předmět navazuje na předmět Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět seznamuje studenty se sociální politikou, zaměřuje se na politiku zdravotnictví, sociálního zabezpečení, sociální péče a pomoci. Cílem předmětu je porozumět základním pojmům z oblasti zdravotní a sociální ochrany občanů, seznámit se s cílovými skupinami sociální péče, s organizační strukturou sociálních služeb a platnou legislativou. Důraz je zaměřen na sociální ochranu osob se zdravotním postižením.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace, koordinovaný Úřady práce a možnosti získaní zaměstnání osoby se ZP na chráněném pracovním místě či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět podává základní informace o využití arteterapie u dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a smyslovým postižením. Dále se zabývá arteterapií v rámci ergoterapie a umožňuje posluchačům osvojit si některé techniky aplikované v ergoterapeutické intervenci.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Navazuje na předměty z oboru psychiatrie a psychologie. Zdůrazněna je funkční diagnostika, vyšetření pacienta/klienta včetně plánování ergoterapeutické intervence s ohledem na diagnózu. Předmět také seznamuje se systémem komunitní péče. Důraz je kladen na využití ergoterapeutického poradenství, ergoterapii funkční a zaměstnáváním, včetně nácviku ADL.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se současným stavem sociální rehabilitace, s různými formami sociální péče v pobytových zařízeních pro osoby s tělesným, mentálním postižením a pro seniory. Poskytuje rozbory sociální dokumentace, sociálního šetření a příklady konkrétních situací pacientů/klientů.
Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody, rešeršní činnosti a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistického zpracování získaných informací a zásady jejich publikace. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do výzkumu realizovaného na fakultě.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem předmětu je seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistické deskripce získaných informací. Cílem výuky předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do výzkumu realizovaného na fakultě.
Výuka předmětu Anatomie se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla. První část je věnována obecným kapitolám, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.

Předmět Využití moderních technologií, jakožto volitelný předmět, slouží k doplnění teoreticko-praktických znalostí z oblasti geriatrie. Posluchači jsou seznámeni ze základní psychiatrickou problematikou týkající se osob v seniorském věku (tj., 65 +). Na základě těchto teoretických znalostí dokáží aplikovat možné moderní přístupy v jejich terapii se zaměřením na rozvoj motorických a kognitivních funkcí. Nedílnou součástí je dobrovolná účast v laboratoři FZS UJEP s praktickou ukázkou přístroje BalanceTutor.

_________________________________________________________________________________________

The subject The use of modern technologies, as an optional subject, serves to supplement the theoretical and practical knowledge in the field of geriatrics. Students are acquainted with the basic psychiatric issues related to the elderly (ie, 65+). Based on this theoretical knowledge, they can apply possible modern approaches in their therapy with a focus on the development of motor and cognitive functions. An integral part is the voluntary participation in the FZS UJEP laboratory with a practical demonstration of the BalanceTutor device.

The course meets the worldwide requirements for the care of the elderly. 

This is a course that reflects the challenges of the 21st century in working with people with neurological, psychiatric or orthopedic diagnoses. The number of these patients is growing worldwide and it is necessary to educate future employees of the so-called helping professions in this issue with regard to current trends in the country and abroad. 

The course offers an introduction to the theoretical basis of leading activation activities that are used by geriatric clients.


Contact: Michal.Vostry@ujep.cz

Výuka předmětu je koncipována jako teoreticko-praktická. Jejím cílem je poskytnout studentům informace týkající se využití aktivizačních činností v terapii geriatrických klientů zejména v oblasti deficitu kognitivních funkcí za využití alternativních způsobů rehabilitace.


Předmět je zaměřen na výuku odborného anglického jazyka pro ergoterapeuty. Cílem je rozvíjet schopnost čtení a porozumění cizojazyčnému odbornému textu z oblasti zdravotní péče. Dále pak nácvik komunikace s pacientem, případně s kolegou na odborné téma.
Předmět je zaměřen na výuku odborného anglického jazyka pro ergoterapeuty. Cílem je rozvíjet schopnost čtení a porozumění cizojazyčnému odbornému textu z oblasti zdravotní péče. Dále pak nácvik komunikace s pacientem, případně s kolegou na odborné téma.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Navazuje na předměty z oboru psychiatrie a psychologie. Zdůrazněna je funkční diagnostika, vyšetření pacienta/klienta včetně plánování ergoterapeutické intervence s ohledem na diagnózu. Předmět také seznamuje se systémem komunitní péče. Důraz je kladen na využití ergoterapeutického poradenství, ergoterapii funkční a zaměstnáváním, včetně nácviku ADL.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se současným stavem sociální rehabilitace, s různými formami sociální péče v pobytových zařízeních pro osoby s tělesným, mentálním postižením a pro seniory. Poskytuje rozbory sociální dokumentace, sociálního šetření a příklady konkrétních situací pacientů/klientů.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace, koordinovaný Úřady práce a možnosti získaní zaměstnání osoby se ZP na chráněném pracovním místě či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace, koordinovaný Úřady práce a možnosti získaní zaměstnání osoby se ZP na chráněném pracovním místě či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Navazuje na přednášky z klinické neurologie. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami v postakutním i chronickém období. Důraz je kladen na nácvik soběstačnosti, terapii ruky a předpracovní rehabilitaci.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Navazuje na přednášky z klinické neurologie. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami v postakutním i chronickém období. Důraz je kladen na nácvik soběstačnosti, terapii ruky a předpracovní rehabilitaci.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Navazuje na přednášky z klinické neurologie. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami v postakutním i chronickém období. Důraz je kladen na nácvik soběstačnosti, terapii ruky a předpracovní rehabilitaci.
Předmět je koncipován jako teoretický, vychází ze základů anatomie a fyziologie nervového systému. Tyto znalosti jsou podmínkou pro absolvování výuky klinického předmětu. Seznamuje studenty s podstatou jednotlivých funkčních neurologických systémů a typy jejich poruch. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění nervové soustavy. Cílem předmětu je pochopení činnosti nervového systému včetně speciálních vyšetření v neurologii, jež jsou podmínkou pro aplikaci konceptů a metod fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Navazuje na přednášky z předmětu neurologie. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami v postakutním i chronickém období. Důraz je kladen na nácvik soběstačnosti, terapii ruky a předpracovní rehabilitaci.
Předmět je koncipován jako teoretický, vychází ze základů anatomie a fyziologie nervového systému. Tyto znalosti jsou podmínkou pro absolvování výuky klinického předmětu. Seznamuje studenty s podstatou jednotlivých funkčních neurologických systémů a typy jejich poruch. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění nervové soustavy. Cílem předmětu je pochopení činnosti nervového systému včetně speciálních vyšetření v neurologii, jež jsou podmínkou pro aplikaci konceptů a metod ergoterapie na neurofyziologickém podkladě.
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický. Navazuje na přednášky z klinické neurologie. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčebných metodách a prevenci nemocí nervové soustavy. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami.
Studiem ergonomie mají posluchači získat vědomosti o vzájemné interakci systému člověk - pracovní prostředí - pracovní místo - stroj. Dále se obeznámit s fyziologií a psychikou člověka při pracovní zátěži, včetně objektivizačních metodik a interpretace získaných výsledků. Studiem ergonomie a jejich metod se naučit optimálně upravovat pracovní místo, pracovní prostředky
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Studenti se seznámí s hodnocením pracovních podmínek, fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí jejich vlivu na zdraví, hodnocením zdravotních rizik, kategorizaci prací, se základy fyziologie práce a ergonomie, s hodnocením fyzické a senzorické zátěže při práci a s principy opatření na ochranu zdraví pracovníků.
Předmět je koncipován jako teoreticko- praktický. Studenti se seznámí s hodnocením pracovních podmínek, fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí jejich vlivu na zdraví, hodnocením zdravotních rizik, kategorizaci prací, se základy fyziologie práce a ergonomie, s hodnocením fyzické a senzorické zátěže při práci a s principy opatření na ochranu zdraví pracovníků.
Předmět zahrnuje výuku německého odborného jazyka pro středně pokročilé se zaměřením na profesní jazyk v oblasti zdravotnictví. Cílem je čtení odborného textu s porozuměním, dále schopnost shrnutí a reprodukce hlavních myšlenek a zejména schopnost komunikace s pacientem i jiným odborníkem podobného vzdělání.
Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům ucelené informace, které se týkají organizačního zajištění studia, odborné souvislé praxe a individuální odborné souvislé praxe.
Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům ucelené informace, které se týkají organizačního zajištění studia, odborné souvislé praxe a individuální odborné souvislé praxe.
Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům informace, které se týkají organizačního zajištění odborné souvislé praxe a individuální odborné souvislé praxe v průběhu studia.
Předmět je zaměřen na výuku odborného anglického jazyka pro ergoterapeuty. Cílem je rozvíjet schopnost čtení a porozumění cizojazyčnému odbornému textu z oblasti zdravotní péče. Dále pak nácvik komunikace s pacientem, případně s kolegou na odborné téma.
Předmět je zaměřen na výuku odborného anglického jazyka pro ergoterapeuty. Cílem je rozvíjet schopnost čtení a porozumění cizojazyčnému odbornému textu z oblasti zdravotní péče. Dále pak nácvik komunikace s pacientem, případně s kolegou na odborné téma.
Výuka předmětu Anatomie I se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla. První část je věnována obecným kapitolám, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Výuka předmětu Anatomie se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla. První část je věnována obecným kapitolám, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické ergoterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat schopnost aplikace ergoterapie v základních indikačních oblastech, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního ergoterapeutického plánu.
Předmět je základním předmětem profilujícího základu studijního programu. Je koncipován jako teoreticko praktický, navazuje na předmět Teorie ergoterapie. Předmět se věnuje problematice ergoterapie v geriatrii včetně paliativní péče, v pediatrii a u jedinců se smyslovým postižením. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v těchto oborech a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je zdůrazněna komplexnost léčby a spolupráce s rodinou.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem předmětu je seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět je koncipován jako praktický a navazuje na přednášky z klinické neurologie, psychologie a psychiatrie. Seznamuje s problematikou ergoterapie u jedinců s mentálním postižením různého stupně a různé etiologie. Seznamuje studenty s typy pracovišť, ve kterých se ergoterapie u jedinců s mentálním postižením využívá.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické ergoterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat schopnost aplikace ergoterapie v základních indikačních oblastech, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního ergoterapeutického plánu.
Předmět učí studenty základní znalosti různých druhů lidských činností, znalost materiálů a nástrojů. Seznamuje s různými variacemi pracovních činností, uvědomí si jejich použití u různých druhů onemocnění. Předmět je koncipován jako praktický. Rozbor jednotlivých činností usnadní studentům rozhodování o použití v léčebné rehabilitaci, s ohledem na cíle ergoterapie.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Umožňuje studentům naplnit jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí profesi - péči o zdravotně a mentálně postižené. Učí rozvoji komunikace a poznávacích procesů.
Předmět je koncipován jako praktický. Formou seminářů úzce navazuje na výuku předmětu Terapeutické techniky a činnosti a doplňuje jej o další informace. Vede studenty k využití získaných znalostí v léčebné ergoterapii s cílem aplikovat jednotlivé terapeutické techniky na konkrétní onemocnění. U každé činnosti bude probrán teoretický úvod k činnosti, volba materiálu a jeho působení, užití, volba nástrojů, velikost výrobku. Dalším cílem je seznámit studenty s BOZP u každé techniky.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem výuky seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět je základním oborovým předmětem. Seznamuje studenty s provedením vyšetření, zpracování plánů terapie u jednotlivých diagnóz a aplikací ergoterapeutických technik na oddělení traumatologie a chirurgie. Důraz je kladen na optimalizaci funkce a dosažení nezávislosti v domácím prostředí a návrat do zaměstnání. Získané odborné znalosti a dovednosti aplikuje student v praxi v oblasti chirurgie a traumatologie.
Cílem předmětu je seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, teoretickými základy, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět je součástí komplexu základních studijních předpokladů a svým obsahem navazuje na poznatky získané v anatomii. Cílem předmětu je porozumět základním fyziologickým dějům jednotlivých orgánových soustav, orientovat se v základních systémech řízení Důraz je kladen zejména na fyziologii pohybového systému.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Předmět je koncipován jako teoreticko- praktický. Studenti se seznámí s hodnocením pracovních podmínek, fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí jejich vlivu na zdraví, hodnocením zdravotních rizik, kategorizaci prací, se základy fyziologie práce a ergonomie, s hodnocením fyzické a senzorické zátěže při práci a s principy opatření na ochranu zdraví pracovníků.
Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o vztahu fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního prostředí a lidského organizmu - populace a účincích na zdraví. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví, s hygienou potravin. S působením výživy v oblasti primární prevence. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje student na zdravotnická zařízení, požadavky na jejich výstavbu a provoz a prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí.
Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o vztahu fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního prostředí a lidského organizmu - populace a účincích na zdraví. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje na zdravotnická zařízení, požadavky na jejich výstavbu, provoz a prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí. Pozornost je věnována také hygieně potravin a základní problematice výživy jako nástroje prevence a podpory zdraví.
Výuka předmětu Anatomie II navazuje na výuku předmětu Anatomie I. Zabývá se stavbou a funkcí nervového systému (centrálního a periferního, a to především s ohledem na funkci pohybového aparátu), stavbou a funkcí vnitřních orgánů (především s ohledem na jejich vliv na funkci pohybového aparátu). Zvláštní pozornost je věnována nervově reflexnímu propojení vnitřních orgánů s pohybovým aparátem jako podklad pro viscerovertebrální a vertebroviscerální vztahy.
Předmět je základním oborovým předmětem. Je koncipován jako praktický, navazuje na úvodní kapitoly výuky ergoterapie a přednášky předmětu Interna a geriatrie. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v tomto oboru a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je kladen důraz na optimalizaci funkcí a dosažení nezávislosti domácím prostředí i v zaměstnání. Studenti se též seznámí s možnostmi ergoterapie v prevenci některých civilizačních chorob.
Předmět je základním oborovým předmětem. Je koncipován jako teoreticko - praktický, navazuje na předmět Chirurgie a traumatologie. Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblasti vyšetření klienta, praktické dovednosti a zkušenosti při aplikaci ergoterapeutických technik na oddělení traumatologie, chirurgie a ortopedie.
Předmět podává informace o systému zdravotní péče, organizaci a řízení ergoterapeutického oddělení se změřením na administrativní činnosti, kvalitu poskytovaných zdravotních služeb a zajištění bezpečí pacientů. Studenti získají informaci o předpokladech pro vytváření nekonfliktních pracovních vztahů.
Předmět navazuje na předmět Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.
Předmět je koncipován jako teoreticko- praktický. Studenti se seznámí s hodnocením pracovních podmínek, fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí jejich vlivu na zdraví, hodnocením zdravotních rizik, kategorizaci prací, se základy fyziologie práce a ergonomie, s hodnocením fyzické a senzorické zátěže při práci a s principy opatření na ochranu zdraví pracovníků.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Studenti si prohloubí znalosti získané v odborných předmětech studijního oboru.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením ergoterapeuta. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Individuální odbornou souvislou praxi vykonávají studenti na svých pracovištích, se kterými mají uzavřený pracovně právní vztah, ale také v dalších zdravotnických a sociálních zařízeních, v souladu s profilem absolventa. V průběhu praxe si studenti vedou Log book.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Rozbor jednotlivých činností usnadní studentům rozhodování o jejich použití v praxi. Jde především o činnosti výtvarné a rukodělné, studenti musí znát jejich možný terapeutický účinnek, způsoby motivace klienta k jejich provádění, zásady bezpečnosti, možnosti využití termoplastických dlah v ergoterapii včetně jejich aplikace u pacientů i výrobu individuálních pomůcek.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Studenti si prohloubí znalosti získané v odborných předmětech studijního oboru.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Umožňuje studentům naplnit jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí profesi - péči o zdravotně a mentálně postižené. Učí rozvoji komunikace a poznávacích procesů.
Předmět je strukturován jako praktický. V rámci předmětu se studenti seznámí s nejnovějšími přístroji využívanými v ergoterapeutické intervenci, vyzkouší si vytváření kompenzačních pomůcek a učebních pomůcek, vyšetření klienta vybranými testovými bateriemi, kineziologické rozbory jednotlivých činností. Analýza jednotlivých aktivit usnadní studentům rozhodování o jejich použití v praxi s ohledem na cíle ergoterapeutické intervence. Studenti budou znát jejich možný terapeutický účinek, způsoby motivace klienta k jejich provádění, zásady bezpečnosti.
Předmět je koncipován jako praktický a navazuje na přednášky z Pediatrie, Psychologie a Teorie ergoterapie. Seznamuje s problematikou ergoterapie u dětí v podmínkách nemocnic, léčebných ústavů, lázní a speciálních mateřských a základních škol. Součástí výuky je praktické seznámení s jednotlivými terapeutickými technikami, terapiemi a koncepty využívanými v egoterapii u dětských klientů.
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy ergoterapie a prohloubení znalostí a dovedností, které jsou podstatné pro moderní ergoterapii a pro ucelenou rehabilitaci osob se zdravotním postižením, na níž se ergoterapeut významně podílí.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Kineziologické rozbory jednotlivých činností usnadní studentům rozhodování o jejich použití v léčebné praxi. Jde především o činnosti výtvarné a rukodělné, studenti musí znát jejich možný terapeutický účinek, způsoby motivace klienta k jejich provádění, zásady bezpečnosti, možnosti využití termoplastických dlah v ergoterapii včetně jejich aplikace u pacientů i výrobu individuálních pomůcek.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, navazuje na úvodní kapitoly v ergoterapii a přednášky z psychologie a speciální pedagogiky. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v tomto oboru a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je zdůrazněna komplexnost léčby a spolupráce s rodinou a školou.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Praktická zkouška z Ergoterapie probíhá na zdravotnických pracovištích nemocničního a ambulantního typu a v zařízeních poskytujících služby sociální péče.
Ústní zkoušky z předmětu Ergoterapie - tematické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti anatomie, fyziologie, kineziologie, kliniky onemocnění, možnostech hodnocení a testování v ergoterapii a následné ergoterapeutické intervence v jednotlivých indikačních oblastech.
Ústní zkoušky z předmětu Sociální rehabilitace - tématické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Zaměřuje se rovněž na ověření získaných odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí v problematice sociálního zabezpečení i aktuálního postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti.
Praktická zkouška probíhá na zdravotnických pracovištích nemocničního i ambulantního typu, v zařízeních poskytující služby sociální péče v souladu s profilem absolventa.
Tematické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti anatomie, fyziologie, kineziologie, kliniky onemocnění, možnostech hodnocení a testování v ergoterapii a následné ergoterapeutické intervence v jednotlivých indikačních oblastech.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Cílem je získání vědomostí a dovedností ve vyšetřování hybného systému a systémů vnitřních. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšného zvládnutí léčebných postupů, které jsou podkladem pro studium dalších předmětů z ergoterapie.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Cílem je získání vědomostí a dovedností ve vyšetřování hybného systému a systémů vnitřních.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem výuky seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Kineziologie I. Zabývá se analýzou funkce systémů lidského organismu, aplikací pohybových analýz u zdravých v rámci pohybových preventivních aktivit a uplatnění těchto znalostí i za patologických okolností. Pozornost je rovněž věnována diferenciálně diagnostickým úvahám o primárních příčinách funkčních dysfunkcí v pohybovém aparátu.
Předmět navazuje na znalosti získané v předmětech anatomie, biomechanika, neurofyziologie a kineziologie. Zabývá se vybranými pohybovými metodami a koncepty využívanými v ergoterapii. Poskytuje informace o ontogenetickém vývoji pohybu člověka.
Předmět je základním oborovým předmětem. Seznamuje studenty s provedením vyšetření, zpracování plánů terapie u jednotlivých diagnóz a aplikací ergoterapeutických technik na oddělení traumatologie a chirurgie. Důraz je kladen na optimalizaci funkce a dosažení nezávislosti v domácím prostředí a návrat do zaměstnání. Získané odborné znalosti a dovednosti aplikuje student v praxi v oblasti chirurgie a traumatologie.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace, koordinovaný Úřady práce a možnosti získaní zaměstnání osoby se ZP na chráněném pracovním místě či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti péče o ženu a matku v jednotlivých obdobích ve zdraví i při nemoci. Cílem výuky předmětu je prostřednictvím odborných znalosí z gynekologie a porodnictví seznámit studenty s úlohou matky, kterou plní žena svou biologickou funkci. Vede je k uvědomělému využívání získaných poznatků v prevenci a fyzioterapii u žen různého věku a sociálního postavení.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti péče o ženu a matku v jednotlivých obdobích ve zdraví i při nemoci. Výchovně vzdělávacím cílem předmětu je prostřednictvím odborných vědomostí z gynekologie a porodnictví seznámit studenty s úlohou matky, kterou plní žena svou biologickou funkci. Vede je k uvědomělému využívání získaných poznatků v prevenci a zdravotní výchově mezi ženami různého věku a sociálního postavení.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Umožňuje studentům získat znalosti v oboru onkologie ve vztahu k fyzioterapii. Studenti jsou seznámeni s etiologií, diagnostikou, léčbou a prevencí nejčastějších onkologických onemocnění. Praktická část je zaměřena na samovyšetření prsu na speciálních modelech prsou.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, vychází ze základů anatomie a fyziologie nervového systému. Tyto znalosti jsou podmínkou pro absolvování výuky klinického předmětu. Seznamuje studenty s podstatou jednotlivých funkčních neurologických systémů a typy jejich poruch. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění nervové soustavy. Cílem předmětu je pochopení činnosti nervového systému včetně speciálních vyšetření v neurologii, jež jsou podmínkou pro aplikaci konceptů a metod fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě.
Předmět seznamuje studenty s oborem biomechanika. Důraz je kladen zejména na fyzikální základy biomechaniky, pochopení kinematiky a dynamiky pohybu celého těla a jeho jednotlivých částí. Pozornost je dále věnována i aspektům mechanických vlastností těles (tuhost, pružnost) a základům mechaniky tekutin s ohledem především na cévní systém.
Je základním oborovým předmětem profilujícího základu studijního programu. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch hybného systému, o metodikách využívaných v rehabilitaci a fyzioterapeutických postupech v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem výuky předmětu je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik v jednotlivých klinických oborech, uvědomění si zvláštností a jedinečností těchto postupů a možností aplikovat správný výběr fyzioterapeutického postupu dle klinického onemocnění.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace fyzioterapie v jednotlivých indikačních oblastech, znalost vyšetření hybného a vnitřních systémů, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního rehabilitačního programu.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Studenti získávají informace a podklady pro přípravu k vypracování bakalářské práce.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace fyzioterapie v jednotlivých indikačních oblastech, znalost vyšetření hybného a vnitřních systémů, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního rehabilitačního programu.
Předmět poskytuje studentům získat rozšířené odborné dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných specializovaných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně lázeňských zřízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem výuky je osvojit si schopnost aplikaci fyzioterapeutických metod, postupů a konceptů na neurofyziologickém podkladě v indikačních oblastech vnitřního lékařství, revmatologie, neurologie, onkologie, včetně postupů vyšetření hybného systému, systémů vnitřních a zpracování kineziologického rozboru se stanovením programu komplexní fyzioterapie. Studenti absolvují odbornou souvislou praxi na odděleních zdravotnického zařízení (interna, chirurgie, ortopedie, gynekologie, dětské oddělení, rehabilitační oddělení, lázeňská zařízení) na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi FZS UJEP s vybraným zdravotnickým zařízením pod přímým vedením AP FZS a mentorek odborné souvislé praxe).