Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, jehož cílem je získat vědomosti z fyziologie a patologie ženských pohlavních orgánů, z prevence diagnostiky a terapie gynekologických onemocnění a z náhlých příhod v gynekologii. Cílem porodnictví je osvojit si základní poznatky z fyziologie a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí. Předmět studenty rovněž seznámí s preventivními prohlídkami dívek od narození do 19 let věku, s léčbou onemocnění a poranění rodidel, poruch menstruačního cyklu, genetických anomálií, vrozených vývojových vad a s poradenstvím v oblasti reprodukčního zdraví.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů u poskytovatelů zdravotní péče a sociálních služeb.
Předmět se soustředí na kvantitativní přístup ve výzkumu, specificky v oblasti péče o zdraví a s důrazem na vybrané možnosti statistického zpracování získaných informací. Cílem předmětu je kromě jiného poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.
Kurz zahrnuje všechny podstatné složky jazykové výuky: ústní a písemné vyjadřování, porozumění textům, nácvik výslovnosti a čtení, odbornou slovní zásobu v rámci uvedených témat.
Kurz zahrnuje všechny podstatné složky jazykové výuky: ústní a písemné vyjadřování, porozumění textům, nácvik výslovnosti a čtení, odbornou slovní zásobu v rámci uvedených témat.
Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou SZO a její realizací na úrovni našeho státu, dále s druhy a formami zdravotních služeb a podmínkami jejich poskytování ve zdravotnických zařízeních. Součástí je mezinárodní klasifikace a zdravotnická statistika. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Seznamuje studenta s obecnou epidemiologií a epidemiologickými metodami práce, prevencí nozokomiálních nákaz, problematikou drogové závislosti.
Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou SZO a její realizací na úrovni našeho státu, dále s druhy a formami zdravotních služeb a podmínkami jejich poskytování ve zdravotnických zařízeních. Součástí je mezinárodní klasifikace a zdravotnická statistika. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Seznamuje studenta s obecnou epidemiologií a epidemiologickými metodami práce, prevencí nozokomiálních nákaz, problematikou drogové závislosti.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností všeobecných sester a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Student bude mít teoretické znalosti k provádění závislých a nezávislých činností sestry, na základě, kterých bude umět realizovat výkony ve shodě s platnou legislativou pro všeobecné sestry.