Aktuality

Školení BOZP - praxe studentů 1. ročníků - DŮLEŽITÉ

by Jan Povolný -

Vážení studenti 1. ročníků studia všech studijních programů.

Dne 6. 11. 2021 je termínem pro splnění povinného školení BOZP, které je podmínkou nástupu na povinné praxe. Prosím, postupujte dle návodu v kurzu níže.

https://moodle.fzs.ujep.cz/course/view.php?id=352

Aktualizace Moodle na novou verzi 3.11

by Jan Povolný -

Vážení kolegové a studenti.

Dnes byl Moodle v rámci každoroční odstávky aktualizován na novou verzi 3.11, která s sebou přináší drobné změny ovládání a vzhledu. Základní činnosti se provádějí stejně. V rámci aktualizace dojde k užšímu propojení systému Moodle se systémy STAG a BBB.

Kolegy z řad akademické obce bych potom na tomto místě rád pozval na školení Moodle, která se budou konat právě v souvislosti s aktualizací a propojením se STAG a BBB v průběhu září. Více informací vám rád poskytne kolega David Bárta.

Vaše CIT FZS


Older topics...


Available courses

Předmět Management a marketing je zaměřený na osvojení si základních teoretických znalostí týkajících se managementu a marketingu s ohledem na možnost aplikace ve zdravotnictví. Cílem předmětu je naučit uplatňovat základní manažerské metody a techniky rozhodovaní v řízení, organizování a vedení lidí. Dále blíže pochopit marketingové řízení v této oblasti, které managementu pak umožní upravit nabídku dle přání veřejnosti.
Předmět je netechnickou průpravou v ekonomických disciplínách. Seznamuje studenty s principy ekonomického způsobu myšlení a představuje základní poznatky ekonomické teorie o lidském jednání a jeho důsledcích pro fungování společnosti; využívá při tom příkladů z hospodářských dějin a z dějin hospodářské politiky.
Výuka předmětu je zaměřena na onemocnění dětského věku, které vyžadují intervenci ergoterapeuta. Studenti získají informace o vyšetřovacích metodách, klinickém obrazu, terapii, prevenci vzniku i indikaci a kontraindikaci ergoterapie. Studenti získají široký základ znalostí a schopnost uplatnit je v praxi.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Předmět je koncipován jako praktický a navazuje na přednášky z Pediatrie, Psychologie a Teorie ergoterapie. Seznamuje s problematikou ergoterapie u dětí v podmínkách nemocnic, léčebných ústavů, lázní a speciálních mateřských a základních škol. Součástí výuky je praktické seznámení s jednotlivými terapeutickými technikami, terapiemi a koncepty využívanými v egoterapii u dětských klientů.
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy ergoterapie a prohloubení znalostí a dovedností, které jsou podstatné pro moderní ergoterapii a pro ucelenou rehabilitaci osob se zdravotním postižením, na níž se ergoterapeut významně podílí.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, navazuje na úvodní kapitoly v ergoterapii a přednášky z psychologie a speciální pedagogiky. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v tomto oboru a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je zdůrazněna komplexnost léčby a spolupráce s rodinou a školou.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou komunikace a rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předmět je zaměřen na druhy a formy komunikace, efektivitu komunikačních sítí, využití asertivity v komunikaci. Zaměřuje se na problematiku komunikace osob se zdravotním postižením a seniory v rehabilitačním procesu.
Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o vztahu fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního prostředí a lidského organizmu - populace a účincích na zdraví. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví, s hygienou potravin. S působením výživy v oblasti primární prevence. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje student na zdravotnická zařízení, požadavky na jejich výstavbu a provoz a prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí.
Předmět navazuje na předmět Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět seznamuje studenty se sociální politikou, zaměřuje se na politiku zdravotnictví, sociálního zabezpečení, sociální péče a pomoci. Cílem předmětu je porozumět základním pojmům z oblasti zdravotní a sociální ochrany občanů, seznámit se s cílovými skupinami sociální péče, s organizační strukturou sociálních služeb a platnou legislativou. Důraz je zaměřen na sociální ochranu osob se zdravotním postižením.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace, koordinovaný Úřady práce a možnosti získaní zaměstnání osoby se ZP na chráněném pracovním místě či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět podává základní informace o využití arteterapie u dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a smyslovým postižením. Dále se zabývá arteterapií v rámci ergoterapie a umožňuje posluchačům osvojit si některé techniky aplikované v ergoterapeutické intervenci.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Navazuje na předměty z oboru psychiatrie a psychologie. Zdůrazněna je funkční diagnostika, vyšetření pacienta/klienta včetně plánování ergoterapeutické intervence s ohledem na diagnózu. Předmět také seznamuje se systémem komunitní péče. Důraz je kladen na využití ergoterapeutického poradenství, ergoterapii funkční a zaměstnáváním, včetně nácviku ADL.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se současným stavem sociální rehabilitace, s různými formami sociální péče v pobytových zařízeních pro osoby s tělesným, mentálním postižením a pro seniory. Poskytuje rozbory sociální dokumentace, sociálního šetření a příklady konkrétních situací pacientů/klientů.
Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody, rešeršní činnosti a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistického zpracování získaných informací a zásady jejich publikace. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do výzkumu realizovaného na fakultě.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem předmětu je seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistické deskripce získaných informací. Cílem výuky předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do výzkumu realizovaného na fakultě.
Výuka předmětu Anatomie se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla. První část je věnována obecným kapitolám, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.

Předmět Využití moderních technologií, jakožto volitelný předmět, slouží k doplnění teoreticko-praktických znalostí z oblasti geriatrie. Posluchači jsou seznámeni ze základní psychiatrickou problematikou týkající se osob v seniorském věku (tj., 65 +). Na základě těchto teoretických znalostí dokáží aplikovat možné moderní přístupy v jejich terapii se zaměřením na rozvoj motorických a kognitivních funkcí. Nedílnou součástí je dobrovolná účast v laboratoři FZS UJEP s praktickou ukázkou přístroje BalanceTutor.

_________________________________________________________________________________________

The subject The use of modern technologies, as an optional subject, serves to supplement the theoretical and practical knowledge in the field of geriatrics. Students are acquainted with the basic psychiatric issues related to the elderly (ie, 65+). Based on this theoretical knowledge, they can apply possible modern approaches in their therapy with a focus on the development of motor and cognitive functions. An integral part is the voluntary participation in the FZS UJEP laboratory with a practical demonstration of the BalanceTutor device.

The course meets the worldwide requirements for the care of the elderly. 

This is a course that reflects the challenges of the 21st century in working with people with neurological, psychiatric or orthopedic diagnoses. The number of these patients is growing worldwide and it is necessary to educate future employees of the so-called helping professions in this issue with regard to current trends in the country and abroad. 

The course offers an introduction to the theoretical basis of leading activation activities that are used by geriatric clients.


Contact: Michal.Vostry@ujep.cz

Výuka předmětu je koncipována jako teoreticko-praktická. Jejím cílem je poskytnout studentům informace týkající se využití aktivizačních činností v terapii geriatrických klientů zejména v oblasti deficitu kognitivních funkcí za využití alternativních způsobů rehabilitace.


Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem výuky seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět je základním oborovým předmětem. Seznamuje studenty s provedením vyšetření, zpracování plánů terapie u jednotlivých diagnóz a aplikací ergoterapeutických technik na oddělení traumatologie a chirurgie. Důraz je kladen na optimalizaci funkce a dosažení nezávislosti v domácím prostředí a návrat do zaměstnání. Získané odborné znalosti a dovednosti aplikuje student v praxi v oblasti chirurgie a traumatologie.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti péče o ženu a matku v jednotlivých obdobích ve zdraví i při nemoci. Cílem výuky předmětu je prostřednictvím odborných znalosí z gynekologie a porodnictví seznámit studenty s úlohou matky, kterou plní žena svou biologickou funkci. Vede je k uvědomělému využívání získaných poznatků v prevenci a fyzioterapii u žen různého věku a sociálního postavení.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti péče o ženu a matku v jednotlivých obdobích ve zdraví i při nemoci. Výchovně vzdělávacím cílem předmětu je prostřednictvím odborných vědomostí z gynekologie a porodnictví seznámit studenty s úlohou matky, kterou plní žena svou biologickou funkci. Vede je k uvědomělému využívání získaných poznatků v prevenci a zdravotní výchově mezi ženami různého věku a sociálního postavení.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Umožňuje studentům získat znalosti v oboru onkologie ve vztahu k fyzioterapii. Studenti jsou seznámeni s etiologií, diagnostikou, léčbou a prevencí nejčastějších onkologických onemocnění. Praktická část je zaměřena na samovyšetření prsu na speciálních modelech prsou.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, vychází ze základů anatomie a fyziologie nervového systému. Tyto znalosti jsou podmínkou pro absolvování výuky klinického předmětu. Seznamuje studenty s podstatou jednotlivých funkčních neurologických systémů a typy jejich poruch. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění nervové soustavy. Cílem předmětu je pochopení činnosti nervového systému včetně speciálních vyšetření v neurologii, jež jsou podmínkou pro aplikaci konceptů a metod fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě.
Předmět seznamuje studenty s oborem biomechanika. Důraz je kladen zejména na fyzikální základy biomechaniky, pochopení kinematiky a dynamiky pohybu celého těla a jeho jednotlivých částí. Pozornost je dále věnována i aspektům mechanických vlastností těles (tuhost, pružnost) a základům mechaniky tekutin s ohledem především na cévní systém.
Je základním oborovým předmětem profilujícího základu studijního programu. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch hybného systému, o metodikách využívaných v rehabilitaci a fyzioterapeutických postupech v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem výuky předmětu je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik v jednotlivých klinických oborech, uvědomění si zvláštností a jedinečností těchto postupů a možností aplikovat správný výběr fyzioterapeutického postupu dle klinického onemocnění.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace fyzioterapie v jednotlivých indikačních oblastech, znalost vyšetření hybného a vnitřních systémů, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního rehabilitačního programu.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Studenti získávají informace a podklady pro přípravu k vypracování bakalářské práce.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace fyzioterapie v jednotlivých indikačních oblastech, znalost vyšetření hybného a vnitřních systémů, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního rehabilitačního programu.
Předmět poskytuje studentům získat rozšířené odborné dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných specializovaných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně lázeňských zřízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem výuky je osvojit si schopnost aplikaci fyzioterapeutických metod, postupů a konceptů na neurofyziologickém podkladě v indikačních oblastech vnitřního lékařství, revmatologie, neurologie, onkologie, včetně postupů vyšetření hybného systému, systémů vnitřních a zpracování kineziologického rozboru se stanovením programu komplexní fyzioterapie. Studenti absolvují odbornou souvislou praxi na odděleních zdravotnického zařízení (interna, chirurgie, ortopedie, gynekologie, dětské oddělení, rehabilitační oddělení, lázeňská zařízení) na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi FZS UJEP s vybraným zdravotnickým zařízením pod přímým vedením AP FZS a mentorek odborné souvislé praxe).
Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o působení fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního a pracovního prostředí a způsobu života na lidský organismus a zdraví populace. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje na zdravotnická zařízení, na požadavky na jejich výstavbu a provoz a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí.
Předmět navazuje na informace získané v odborných předmětech fyzioterapie a poskytuje znalosti z moderních metod pohybové terapie. Formou teoreticko-praktickou si studenti osvojí tyto metody a využijí je v odborné praxi. Cílem je získání teoretických podkladů a zvládnutí praktických dovedností, jež jsou součástí fyzioterapeutických postupů.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět navazuje na předmět Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Je podkladem pro výuku oborových předmětů fyzioterapie. Cílem je zvládnutí uvedených pohybových činností a schopnost aplikovat je ve fyzioterapeutických postupech včetně grafického znázornění pohybu a názvosloví.
Předmět je podkladem pro výuku předmětu Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody II. Cílem je zvládnutí uvedených pohybových dovedností, rozvoj všech pohybových schopností a jejich aplikace ve fyzioterapeutických postupech včetně grafického znázornění pohybu a názvosloví.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje studentům informace o základních metodách vyšetření hybného systému a cílech fyzioterapie. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšného zvládnutí fyzioterapeutických postupů.
Je základním oborovým předmětem a navazuje na výuku předmětu Fyzioterapie III. Je koncipován jako teoreticko - praktický. Seznamuje studenty o patogenezi funkčních poruch hybného systému, o metodikách využívaných v rehabilitaci a fyzioterapeutických postupech v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi.
Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Kineziologie I. Zabývá se analýzou funkce systémů lidského organismu, aplikací pohybových analýz u zdravých v rámci pohybových preventivních aktivit a uplatnění těchto znalostí i za patologických okolností. Pozornost je rovněž věnována diferenciálně diagnostickým úvahám o primárních příčinách funkčních dysfunkcí v pohybovém aparátu.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Umožňuje studentům získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru fyzikální terapie, se zaměřením na využití tradičních i moderních procedur fyzikální terapie.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch pohybového systému i systémů vnitřních, s vyšetřovacími a diagnostickými metodami, postupy a koncepty fyzioterapie využívaných v indikačních oblastech vnitřního lékařství, geriatrie, revmatologie, onkologie. Získané odborné znalosti a odborné dovednosti uplatní studenti v odborné souvislé praxi. Cílem výuky je využití odborných znalostí, odborných dovedností, obecných způsobilostí v metodách, postupech a konceptech fyzioterapie v jednotlivých klinických oborech.
Předmět je koncipován jako teoretický. Je zaměřen na poskytnutí vědomostí o využití přírodních léčivých zdrojů v léčbě. Podává též informace o indikačních skupinách v lázeňství. Cílem je seznámení studentů s možnostmi využití přírodních léčivých zdrojů.
Předmět je koncipován jako teoretický. Je zaměřen na poskytnutí vědomostí o využití přírodních léčivých zdrojů v léčbě. Podává též informace o indikačních skupinách v lázeňství. Cílem je seznámení posluchačů s možnostmi využití přírodních léčivých zdrojů.
Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody, rešeršní činnosti a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistického zpracování získaých informací a zásady jejich publikace. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do výzkumu realizovaného na fakultě.
Předmět seznamuje studenty se základními pojmy předmětu Sociální politika. Zaměřuje se na oblast politiky zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Cílem předmětu je také porozumět základním pojmům z oblasti sociální péče a prevence. Seznámit studenty s cílovými skupinami uživatelů sociální péče, s organizační strukturou sociálních služeb. Diskusní formou reaguje na aktuální dění v uvedených oblastech sociální politiky v ČR a EU.
Je předmětem profilujícího základu studijního programu fyzioterapie, koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch hybného systému, metodikami využívaných v rehabilitaci a fyzioterapeutickými postupy v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik v klinických oborech.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace fyzioterapie v jednotlivých indikačních oblastech, znalost vyšetření hybného a vnitřních systémů, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního rehabilitačního programu.
Předmět navazuje na informace získané ve fyzioterapii a poskytuje znalosti z moderních metod pohybové terapie. Formou teoreticko - praktickou si studenti osvojí tyto metody a využijí je v odborné praxi.
Předmět souhrnně informuje o základních principech aplikace fyzikální terapie a jejího vlivu na lidský organismus, seznamuje studenty s principy funkční a terapeuticky zaměřené indikace nastavení parametrů jednotlivých metod fyzikální terapie, seznamuje s novými postupy a trendy v aplikaci fyzikální terapie, opakuje se studenty správnou aplikaci procedur včetně postupu nastavení jednotlivých parametrů, jejich vlivu na dosažení terapeutických cílů, přiložení aplikátorů terapie, přípravy pacienta k proceduře. Součástí předmětu je diskuze ke správné interpretaci předpisu - poukazu na aplikaci fyzikální terapie vystavený lékařem.
Předmět poskytuje základní informace týkající se předmětu biofyzika. Cílem výuky je seznámení studentů s vybranými oblastmi biofyziky - základními poznatky fyziky a problematikou jejího využití v lékařství.
Předmět je koncipován jako teoretický, vychází ze základů anatomie a fyziologie nervového systému. Tyto znalosti jsou podmínkou pro absolvování výuky klinického předmětu. Seznamuje studenty s podstatou jednotlivých funkčních neurologických systémů a typy jejich poruch. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění nervové soustavy. Cílem předmětu je pochopení činnosti nervového systému včetně speciálních vyšetření v neurologii, jež jsou podmínkou pro aplikaci konceptů a metod fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch pohybového systému i systémů vnitřních, s vyšetřovacími a diagnostickými metodami, postupy a koncepty fyzioterapie využívaných v indikačních oblastech vnitřního lékařství, geriatrie, revmatologie, onkologie. Získané odborné znalosti a odborné dovednosti uplatní studenti v odborné souvislé praxi. Cílem výuky je využití odborných znalostí, odborných dovedností, obecných způsobilostí v metodách, postupech a konceptech fyzioterapie v jednotlivých klinických oborech.
Předmět seznamuje studenty se studiem fyzioterapie na FZS UJEP. Podrobně se zabývá organizací akademického roku, klade důraz na požadavky v teoretické a praktické výuce. Předmět se také věnuje důležitým dokumentům fakulty (směrnice děkana, příkazy rektora, harmonogram akademického roku aj.). Nedílnou součástí předmětu je i představení laboratoří FZS UJEP: Laboratoře pro studium pohybu a Laboratoře pro studium chronických onemocnění, které studenti využívají nejen při výuce, ale i při plnění studentských grantových soutěží a při tvorbě bakalářské práce. Předmět představuje program Erasmus+ pro studijní pobyty a praktické stáže studentů. Předmět Úvod do studia zahrnuje informace o vědeckých knihovnách (Vědecká knihovna UJEP a Lékařská knihovna Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem). Veškeré informace z předmětu jsou předpokladem pro úspěšné studium na FZS UJEP.
Je předmětem profilujícího základu studijního programu, koncipován jako teoreticko - praktický. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch hybného systému, o metodikými a fyzioterapeutickými postupy v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem výuky předmětu je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik v jednotlivých klinických oborech, uvědomění si zvláštností a jedinečností těchto postupů a možností aplikovat správný výběr fyzioterapeutického postupu dle klinického onemocnění.
Předmět předkládá studentům základní informace z vyšetřovacích metod a komplexní informace o léčebných metodách ve fyzioterapii. Je úvodem do studia rehabilitačních oborů.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, je základním oborovým předmětem. Seznamuje studenty o patogenezi funkčních poruch hybného systému, o metodikách využívaných v rehabilitaci a fyzioterapeutických postupech v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem předmětu je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik a aplikovat správný výběr dle klinických onemocnění.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické fyzioterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace fyzioterapie v jednotlivých indikačních oblastech, znalost vyšetření hybného a vnitřních systémů, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního rehabilitačního programu.
Předmět seznamuje studenty se studiem fyzioterapie na FZS UJEP. Podrobně se zabývá organizací akademického roku, klade důraz na požadavky v teoretické a praktické výuce. Předmět se také věnuje důležitým dokumentům fakulty (směrnice děkana, příkazy rektora, harmonogram akademického roku aj.). Nedílnou součástí předmětu je i představení laboratoří FZS UJEP: Laboratoře pro studium pohybu a Laboratoře pro studium chronických onemocnění, které studenti využívají nejen při výuce, ale i při plnění studentských grantových soutěží a při tvorbě bakalářské práce. Předmět představuje program Erasmus+ pro studijní pobyty a praktické stáže studentů. Předmět Úvod do studia zahrnuje informace o vědeckých knihovnách (Vědecká knihovna UJEP a Lékařská knihovna Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem). Veškeré informace z předmětu jsou předpokladem pro úspěšné studium na FZS UJEP.
Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistické deskripce získaných informací. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do tvůrčí činnosti realizované na fakultě.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s oborem fyzioterapie, vymezuje základní terminologii. Informuje o realizaci fyzioterapeutického plánu a cílech fyzioterapie. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšného zvládnutí fyzioterapeutických postupů.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s oborem fyzioterapie, vymezuje základní terminologii. Informuje o realizaci fyzioterapeutického plánu a cílech fyzioterapie. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšného zvládnutí fyzioterapeutických postupů.
Předmět je podkladem pro výuku předmětů profilujícího základu studijního programu fyzioterapie. Cílem předmětu je osvojení základních pohybových dovedností a názvosloví. Na základě absolvování předmětu dokáží studenti sestavit cvičební jednotku tělesné výchovy s využitím fyzioterapeutických postupů a metod.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Ve výuce dochází ke specifikaci inofrmací jednotlivých postižení a ukázky využití pohybové aktivity jako prostředku socializace či resocializace. Cílem výuky předmětu je zprostředkovat studentům poznatky a dovednosti z oblasti provozování pohybových aktivit s různým typem zdravotního postižení.
Předmět navazuje na informace získané v předmětech profilujícího základu studijního programu fyzioterapie a poskytuje znalosti z moderních metod pohybové terapie. Formou teoreticko - praktickou si studenti osvojí tyto metody a využijí je v odborné praxi. Cílem je získání teoretických podkladů a zvládnutí praktických dovedností, jež jsou součástí fyzioterapeutických postupů.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Umožňuje studentům získat odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru fyzikální terapie se zaměřením na využití tradičních i moderních fyzikálních prostředků. Cílem výuky je získání odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí v oblasti zásad a terapeutických postupů při plnění programu fyzikální terapie, osvojení znalostí fyzikálního mechanismu jednotlivých procedur, včetně dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Anatomie se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla. První část předmětu se zabývá obecnými kapitolami, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Výuka předmětu Anatomie I se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla První část je věnována obecným kapitolám, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Studenti získají znalosti o odbornosti ergoterapeuta, jeho postavení v rehabilitačním týmu, jeho vyšetřovacími a terapeutickými metodami. Poznají důležitost hodnocení a nácviku soběstačnosti, využití a předpis kompenzačních pomůcek. Seznámí se s hodnocením životního prostředí a kvalitou života osob se zdravotním postižením. Pochopí účast ergoterapeuta na předpracovní rehabilitaci, typy činností a organizaci práce v ergoterapeutických dílnách.
Předmět uvádí studenty do problematiky ergoterapie. Studenti získají znalosti o odbornosti ergoterapeuta, jeho postavení v rehabilitačním týmu, jeho vyšetřovacími a terapeutickými metodami. Pozná důležitost hodnocení a nácviku soběstačnosti, využití a předpis kompenzačních pomůcek. Seznámí se s hodnocením životního prostředí a kvalitou života osob se zdravotním postižením. Pozná, typy činností a organizaci práce v ergoterapeutických dílnách.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Zahrnuje všechna období perioperační péče, vč. základů anesteziologie. Seznamuje studenty s akutními a chronickými stavy, které vyžadují chirurgický zákrok s důrazem na chirurgickou problematiku dutiny břišní a náhlých stavů vyžadujících chirurgickou léčbu u ženy v těhotenství a v období šestinedělí.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a je součástí komplexu předmětu z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s involučními změnami, zdravotním stavem a nejčastějšími klinickými stavy žen ve vyšším věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb seniorek z hlediska poskytování ošetřovatelské péče.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro porodní asistentky, které pečují o ženu v průběhu jejího života. Předmět je součástí komplexu základních odborných předmětů pro obor porodní asistence, který seznamuje studenta s nejnovějšími poznatky z klinického oboru gynekologie. Velká pozornost je věnována primární prevenci, jež je významným podílem porodní asistentky na zajišťování zdraví ženy ve všech věkových období, a to jak ve zdraví, tak nemoci. Z patofyziologických stavů se předmět věnuje těm, které jsou pro kvalitu života ženy stěžejní. Na poznatky z klinické gynekologie, urogynekologie, onkogynekologie, gynekologie dětského věku navazuje ošetřovatelská péče, která je poskytovaná formou ošetřovatelského procesu, který respektuje individualitu a jedinečnost ženy. Cílem studijního předmětu je schopnost aplikovat získané vědomosti v reálném kontaktu se ženami.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství, které mají úzkou vazbu s porodní asistencí. Seznamuje studenty s klinickými stavy interní povahy, které se mohu vyskytnout v komplexní péči o ženu a v porodní asistenci. Student se seznámí s epidemiologií, symptomatologií, diagnostikou a léčbou nejčastějších interních onemocnění, jež se mohou vyskytnout v průběhu života ženy, včetně těhotenství, porodu a šestinedělí.