Aktuality

Aktualizace Moodle na novou verzi 3.11

by Jan Povolný -

Vážení kolegové a studenti.

Dnes byl Moodle v rámci každoroční odstávky aktualizován na novou verzi 3.11, která s sebou přináší drobné změny ovládání a vzhledu. Základní činnosti se provádějí stejně. V rámci aktualizace dojde k užšímu propojení systému Moodle se systémy STAG a BBB.

Kolegy z řad akademické obce bych potom na tomto místě rád pozval na školení Moodle, která se budou konat právě v souvislosti s aktualizací a propojením se STAG a BBB v průběhu září. Více informací vám rád poskytne kolega David Bárta.

Vaše CIT FZS


ODSTÁVKA SYSTÉMU - 18. 8. - 20. 8. 2021

by Jan Povolný -

Vážení učitelé a studenti.

V termínu od 18. srpna 2021 do 20. srpna 2021 bude systém Moodle aktualizován na novou verzi. V této době nebude systém přístupný.

Děkujeme za pochopení.

CIT FZS

Nahrané přednášky a semináře systému BBB

by Jan Povolný -

Vážení studenti. Pokud neurčí vyučující daného předmětu jinak, najdete zveřejněné přednášky a semináře ze systému BigBlueButton (BBB) hned v první kategorii¨


Nahrané přednášky - online výuka BBB


Po Vašem přihlášení do Moodle. Přednášky jsou rozděleny dle studijních programu.

Older topics...

Course categories

ARIP (8)


Available courses

Výuka předmětu je zaměřena na onemocnění dětského věku, které vyžadují intervenci ergoterapeuta. Studenti získají informace o vyšetřovacích metodách, klinickém obrazu, terapii, prevenci vzniku i indikaci a kontraindikaci ergoterapie. Studenti získají široký základ znalostí a schopnost uplatnit je v praxi.
Výuka předmětu je zaměřena na onemocnění dětského věku, které vyžadují intervenci fyzioterapeuta. Studenti získají informace o vyšetřovacích metodách, klinickém obrazu, terapii, prevenci vzniku i indikaci a kontraindikaci fyzioterapie. Studenti získají široký základ znalostí a schopnost uplatnit je v praxi.
Výuka předmětu je zaměřena na onemocnění dětského věku, které vyžadují intervenci ergoterapeuta. Studenti získají informace o vyšetřovacích metodách, klinickém obrazu, terapii, prevenci vzniku i indikaci a kontraindikaci ergoterapie. Studenti získají široký základ znalostí a schopnost uplatnit je v praxi.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Předmět je koncipován jako praktický a navazuje na přednášky z Pediatrie, Psychologie a Teorie ergoterapie. Seznamuje s problematikou ergoterapie u dětí v podmínkách nemocnic, léčebných ústavů, lázní a speciálních mateřských a základních škol. Součástí výuky je praktické seznámení s jednotlivými terapeutickými technikami, terapiemi a koncepty využívanými v egoterapii u dětských klientů.
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy ergoterapie a prohloubení znalostí a dovedností, které jsou podstatné pro moderní ergoterapii a pro ucelenou rehabilitaci osob se zdravotním postižením, na níž se ergoterapeut významně podílí.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, navazuje na úvodní kapitoly v ergoterapii a přednášky z psychologie a speciální pedagogiky. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v tomto oboru a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je zdůrazněna komplexnost léčby a spolupráce s rodinou a školou.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou komunikace a rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předmět je zaměřen na druhy a formy komunikace, efektivitu komunikačních sítí, využití asertivity v komunikaci. Zaměřuje se na problematiku komunikace osob se zdravotním postižením a seniory v rehabilitačním procesu.
Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o vztahu fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního prostředí a lidského organizmu - populace a účincích na zdraví. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví, s hygienou potravin. S působením výživy v oblasti primární prevence. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje student na zdravotnická zařízení, požadavky na jejich výstavbu a provoz a prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí.
Předmět navazuje na předmět Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět seznamuje studenty se sociální politikou, zaměřuje se na politiku zdravotnictví, sociálního zabezpečení, sociální péče a pomoci. Cílem předmětu je porozumět základním pojmům z oblasti zdravotní a sociální ochrany občanů, seznámit se s cílovými skupinami sociální péče, s organizační strukturou sociálních služeb a platnou legislativou. Důraz je zaměřen na sociální ochranu osob se zdravotním postižením.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace, koordinovaný Úřady práce a možnosti získaní zaměstnání osoby se ZP na chráněném pracovním místě či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět podává základní informace o využití arteterapie u dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a smyslovým postižením. Dále se zabývá arteterapií v rámci ergoterapie a umožňuje posluchačům osvojit si některé techniky aplikované v ergoterapeutické intervenci.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Navazuje na předměty z oboru psychiatrie a psychologie. Zdůrazněna je funkční diagnostika, vyšetření pacienta/klienta včetně plánování ergoterapeutické intervence s ohledem na diagnózu. Předmět také seznamuje se systémem komunitní péče. Důraz je kladen na využití ergoterapeutického poradenství, ergoterapii funkční a zaměstnáváním, včetně nácviku ADL.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se současným stavem sociální rehabilitace, s různými formami sociální péče v pobytových zařízeních pro osoby s tělesným, mentálním postižením a pro seniory. Poskytuje rozbory sociální dokumentace, sociálního šetření a příklady konkrétních situací pacientů/klientů.
Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody, rešeršní činnosti a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistického zpracování získaných informací a zásady jejich publikace. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do výzkumu realizovaného na fakultě.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem předmětu je seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistické deskripce získaných informací. Cílem výuky předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do výzkumu realizovaného na fakultě.
Výuka předmětu Anatomie se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla. První část je věnována obecným kapitolám, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.

Předmět Využití moderních technologií, jakožto volitelný předmět, slouží k doplnění teoreticko-praktických znalostí z oblasti geriatrie. Posluchači jsou seznámeni ze základní psychiatrickou problematikou týkající se osob v seniorském věku (tj., 65 +). Na základě těchto teoretických znalostí dokáží aplikovat možné moderní přístupy v jejich terapii se zaměřením na rozvoj motorických a kognitivních funkcí. Nedílnou součástí je dobrovolná účast v laboratoři FZS UJEP s praktickou ukázkou přístroje BalanceTutor.

_________________________________________________________________________________________

The subject The use of modern technologies, as an optional subject, serves to supplement the theoretical and practical knowledge in the field of geriatrics. Students are acquainted with the basic psychiatric issues related to the elderly (ie, 65+). Based on this theoretical knowledge, they can apply possible modern approaches in their therapy with a focus on the development of motor and cognitive functions. An integral part is the voluntary participation in the FZS UJEP laboratory with a practical demonstration of the BalanceTutor device.

The course meets the worldwide requirements for the care of the elderly. 

This is a course that reflects the challenges of the 21st century in working with people with neurological, psychiatric or orthopedic diagnoses. The number of these patients is growing worldwide and it is necessary to educate future employees of the so-called helping professions in this issue with regard to current trends in the country and abroad. 

The course offers an introduction to the theoretical basis of leading activation activities that are used by geriatric clients.


Contact: Michal.Vostry@ujep.cz

Výuka předmětu je koncipována jako teoreticko-praktická. Jejím cílem je poskytnout studentům informace týkající se využití aktivizačních činností v terapii geriatrických klientů zejména v oblasti deficitu kognitivních funkcí za využití alternativních způsobů rehabilitace.


Výuka předmětu Anatomie se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla. První část je věnována obecným kapitolám, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Předmět je zaměřen na výuku odborného anglického jazyka pro ergoterapeuty. Cílem je rozvíjet schopnost čtení a porozumění cizojazyčnému odbornému textu z oblasti zdravotní péče. Dále pak nácvik komunikace s pacientem, případně s kolegou na odborné téma.
Předmět je zaměřen na výuku odborného anglického jazyka pro ergoterapeuty. Cílem je rozvíjet schopnost čtení a porozumění cizojazyčnému odbornému textu z oblasti zdravotní péče. Dále pak nácvik komunikace s pacientem, případně s kolegou na odborné téma.
Studiem ergonomie mají posluchači získat vědomosti o vzájemné interakci systému člověk - pracovní prostředí - pracovní místo - stroj. Dále se obeznámit s fyziologií a psychikou člověka při pracovní zátěži, včetně objektivizačních metodik a interpretace získaných výsledků. Studiem ergonomie a jejich metod se naučit optimálně upravovat pracovní místo, pracovní prostředky
Předmět je základním předmětem profilujícího základu studijního programu. Je koncipován jako teoreticko praktický, navazuje na předmět Teorie ergoterapie. Předmět se věnuje problematice ergoterapie v geriatrii včetně paliativní péče, v pediatrii a u jedinců se smyslovým postižením. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v těchto oborech a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je zdůrazněna komplexnost léčby a spolupráce s rodinou.
Předmět je koncipován jako praktický a navazuje na přednášky z klinické neurologie, psychologie a psychiatrie. Seznamuje s problematikou ergoterapie u jedinců s mentálním postižením různého stupně a různé etiologie. Seznamuje studenty s typy pracovišť, ve kterých se ergoterapie u jedinců s mentálním postižením využívá.
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický. Navazuje na přednášky z klinické neurologie. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčebných metodách a prevenci nemocí nervové soustavy. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami.
Předmět je koncipován jako teoreticko- praktický. Studenti se seznámí s hodnocením pracovních podmínek, fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí jejich vlivu na zdraví, hodnocením zdravotních rizik, kategorizaci prací, se základy fyziologie práce a ergonomie, s hodnocením fyzické a senzorické zátěže při práci a s principy opatření na ochranu zdraví pracovníků.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Studenti se seznámí s hodnocením pracovních podmínek, fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí jejich vlivu na zdraví, hodnocením zdravotních rizik, kategorizaci prací, se základy fyziologie práce a ergonomie, s hodnocením fyzické a senzorické zátěže při práci a s principy opatření na ochranu zdraví pracovníků.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Navazuje na přednášky z klinické neurologie. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami v postakutním i chronickém období. Důraz je kladen na nácvik soběstačnosti, terapii ruky a předpracovní rehabilitaci.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Navazuje na přednášky z předmětu neurologie. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami v postakutním i chronickém období. Důraz je kladen na nácvik soběstačnosti, terapii ruky a předpracovní rehabilitaci.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Navazuje na přednášky z klinické neurologie. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami v postakutním i chronickém období. Důraz je kladen na nácvik soběstačnosti, terapii ruky a předpracovní rehabilitaci.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Navazuje na přednášky z klinické neurologie. Student získá teoretické a praktické poznatky, které uplatní v oboru ergoterapie u klientů s neurologickými diagnózami v postakutním i chronickém období. Důraz je kladen na nácvik soběstačnosti, terapii ruky a předpracovní rehabilitaci.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace, koordinovaný Úřady práce a možnosti získaní zaměstnání osoby se ZP na chráněném pracovním místě či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Navazuje na předměty z oboru psychiatrie a psychologie. Zdůrazněna je funkční diagnostika, vyšetření pacienta/klienta včetně plánování ergoterapeutické intervence s ohledem na diagnózu. Předmět také seznamuje se systémem komunitní péče. Důraz je kladen na využití ergoterapeutického poradenství, ergoterapii funkční a zaměstnáváním, včetně nácviku ADL.
Předmět je základním oborovým předmětem. Seznamuje studenty s provedením vyšetření, zpracování plánů terapie u jednotlivých diagnóz a aplikací ergoterapeutických technik na oddělení traumatologie a chirurgie. Důraz je kladen na optimalizaci funkce a dosažení nezávislosti v domácím prostředí a návrat do zaměstnání. Získané odborné znalosti a dovednosti aplikuje student v praxi v oblasti chirurgie a traumatologie.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Předmět plní dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby studenti po jeho absolvování byli schopni technicky zvládnout všechny úkoly spojené s přípravou bakalářské práce. Druhým cílem je seznámit studenty s možnostmi využití informačních systémů (IS) ve zdravotnictví.
Výuka předmětu Anatomie I se zabývá makroskopickou stavbou lidského těla. První část je věnována obecným kapitolám, které zahrnují princip výstavby lidského těla od buňky, přes tkáně a orgány až po orgánové systémy. Dále je probrána stavba a funkce pohybového aparátu (kosti, klouby, svaly) v celém těle.
Předmět je koncipován jako teoretický, vychází ze základů anatomie a fyziologie nervového systému. Tyto znalosti jsou podmínkou pro absolvování výuky klinického předmětu. Seznamuje studenty s podstatou jednotlivých funkčních neurologických systémů a typy jejich poruch. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění nervové soustavy. Cílem předmětu je pochopení činnosti nervového systému včetně speciálních vyšetření v neurologii, jež jsou podmínkou pro aplikaci konceptů a metod fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě.
Předmět je koncipován jako teoretický, vychází ze základů anatomie a fyziologie nervového systému. Tyto znalosti jsou podmínkou pro absolvování výuky klinického předmětu. Seznamuje studenty s podstatou jednotlivých funkčních neurologických systémů a typy jejich poruch. Poskytuje základní poznatky o příčinách, diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění nervové soustavy. Cílem předmětu je pochopení činnosti nervového systému včetně speciálních vyšetření v neurologii, jež jsou podmínkou pro aplikaci konceptů a metod ergoterapie na neurofyziologickém podkladě.
Předmět zahrnuje výuku německého odborného jazyka pro středně pokročilé se zaměřením na profesní jazyk v oblasti zdravotnictví. Cílem je čtení odborného textu s porozuměním, dále schopnost shrnutí a reprodukce hlavních myšlenek a zejména schopnost komunikace s pacientem i jiným odborníkem podobného vzdělání.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické ergoterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat schopnost aplikace ergoterapie v základních indikačních oblastech, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního ergoterapeutického plánu.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické ergoterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat schopnost aplikace ergoterapie v základních indikačních oblastech, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního ergoterapeutického plánu.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Umožňuje studentům naplnit jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí profesi - péči o zdravotně a mentálně postižené. Učí rozvoji komunikace a poznávacích procesů.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se současným stavem sociální rehabilitace, s různými formami sociální péče v pobytových zařízeních pro osoby s tělesným, mentálním postižením a pro seniory. Poskytuje rozbory sociální dokumentace, sociálního šetření a příklady konkrétních situací pacientů/klientů.
Předmět učí studenty základní znalosti různých druhů lidských činností, znalost materiálů a nástrojů. Seznamuje s různými variacemi pracovních činností, uvědomí si jejich použití u různých druhů onemocnění. Předmět je koncipován jako praktický. Rozbor jednotlivých činností usnadní studentům rozhodování o použití v léčebné rehabilitaci, s ohledem na cíle ergoterapie.
Předmět je koncipován jako praktický. Formou seminářů úzce navazuje na výuku předmětu Terapeutické techniky a činnosti a doplňuje jej o další informace. Vede studenty k využití získaných znalostí v léčebné ergoterapii s cílem aplikovat jednotlivé terapeutické techniky na konkrétní onemocnění. U každé činnosti bude probrán teoretický úvod k činnosti, volba materiálu a jeho působení, užití, volba nástrojů, velikost výrobku. Dalším cílem je seznámit studenty s BOZP u každé techniky.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem výuky seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Cílem předmětu je seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům informace, které se týkají organizačního zajištění odborné souvislé praxe a individuální odborné souvislé praxe v průběhu studia.
Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům ucelené informace, které se týkají organizačního zajištění studia, odborné souvislé praxe a individuální odborné souvislé praxe.
Cílem výuky předmětu je poskytnout studentům ucelené informace, které se týkají organizačního zajištění studia, odborné souvislé praxe a individuální odborné souvislé praxe.
Cílem předmětu je seznámit studenty s ergoterapeutickou odborností, její historií, teoretickými základy, přehledem znalostí a dovedností, které má ergoterapeut zvládnout a oblastmi a institucemi, kde se může ergoterapeut uplatnit.
Předmět je součástí komplexu základních studijních předpokladů a svým obsahem navazuje na poznatky získané v anatomii. Cílem předmětu je porozumět základním fyziologickým dějům jednotlivých orgánových soustav, orientovat se v základních systémech řízení Důraz je kladen zejména na fyziologii pohybového systému.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Předmět je koncipován jako praktický. Seznamuje studenty se základními principy konceptu na neurofyziologickém podkladě - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF). Zahrnuje nácvik využití facilitačních mechanismů a praktického provedení 1. a 2. diagonály na HK včetně lopatky. Cílem výuky předmětu je získání odborných znalostí a dovedností, které studenti následně uplatní v odborné praxi a to v indikační oblasti neurologie, ortopedie, revmatologie, pediatrie.
Předmět je koncipován jako teoreticko- praktický. Studenti se seznámí s hodnocením pracovních podmínek, fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí jejich vlivu na zdraví, hodnocením zdravotních rizik, kategorizaci prací, se základy fyziologie práce a ergonomie, s hodnocením fyzické a senzorické zátěže při práci a s principy opatření na ochranu zdraví pracovníků.
Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o vztahu fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního prostředí a lidského organizmu - populace a účincích na zdraví. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví, s hygienou potravin. S působením výživy v oblasti primární prevence. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje student na zdravotnická zařízení, požadavky na jejich výstavbu a provoz a prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí.
Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o vztahu fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního prostředí a lidského organizmu - populace a účincích na zdraví. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje na zdravotnická zařízení, požadavky na jejich výstavbu, provoz a prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí. Pozornost je věnována také hygieně potravin a základní problematice výživy jako nástroje prevence a podpory zdraví.
Výuka předmětu Anatomie II navazuje na výuku předmětu Anatomie I. Zabývá se stavbou a funkcí nervového systému (centrálního a periferního, a to především s ohledem na funkci pohybového aparátu), stavbou a funkcí vnitřních orgánů (především s ohledem na jejich vliv na funkci pohybového aparátu). Zvláštní pozornost je věnována nervově reflexnímu propojení vnitřních orgánů s pohybovým aparátem jako podklad pro viscerovertebrální a vertebroviscerální vztahy.
Předmět je základním oborovým předmětem. Je koncipován jako praktický, navazuje na úvodní kapitoly výuky ergoterapie a přednášky předmětu Interna a geriatrie. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v tomto oboru a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je kladen důraz na optimalizaci funkcí a dosažení nezávislosti domácím prostředí i v zaměstnání. Studenti se též seznámí s možnostmi ergoterapie v prevenci některých civilizačních chorob.
Předmět je základním oborovým předmětem. Je koncipován jako teoreticko - praktický, navazuje na předmět Chirurgie a traumatologie. Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblasti vyšetření klienta, praktické dovednosti a zkušenosti při aplikaci ergoterapeutických technik na oddělení traumatologie, chirurgie a ortopedie.
Předmět podává informace o systému zdravotní péče, organizaci a řízení ergoterapeutického oddělení se změřením na administrativní činnosti, kvalitu poskytovaných zdravotních služeb a zajištění bezpečí pacientů. Studenti získají informaci o předpokladech pro vytváření nekonfliktních pracovních vztahů.
Předmět navazuje na předmět Metody vědecké práce zásadami publikování a pokračuje vybranými možnostmi statistické analýzy. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.
Předmět je koncipován jako teoreticko- praktický. Studenti se seznámí s hodnocením pracovních podmínek, fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí jejich vlivu na zdraví, hodnocením zdravotních rizik, kategorizaci prací, se základy fyziologie práce a ergonomie, s hodnocením fyzické a senzorické zátěže při práci a s principy opatření na ochranu zdraví pracovníků.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Studenti si prohloubí znalosti získané v odborných předmětech studijního oboru.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením ergoterapeuta. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Individuální odbornou souvislou praxi vykonávají studenti na svých pracovištích, se kterými mají uzavřený pracovně právní vztah, ale také v dalších zdravotnických a sociálních zařízeních, v souladu s profilem absolventa. V průběhu praxe si studenti vedou Log book.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Rozbor jednotlivých činností usnadní studentům rozhodování o jejich použití v praxi. Jde především o činnosti výtvarné a rukodělné, studenti musí znát jejich možný terapeutický účinnek, způsoby motivace klienta k jejich provádění, zásady bezpečnosti, možnosti využití termoplastických dlah v ergoterapii včetně jejich aplikace u pacientů i výrobu individuálních pomůcek.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Studenti si prohloubí znalosti získané v odborných předmětech studijního oboru.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Umožňuje studentům naplnit jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí profesi - péči o zdravotně a mentálně postižené. Učí rozvoji komunikace a poznávacích procesů.
Předmět je strukturován jako praktický. V rámci předmětu se studenti seznámí s nejnovějšími přístroji využívanými v ergoterapeutické intervenci, vyzkouší si vytváření kompenzačních pomůcek a učebních pomůcek, vyšetření klienta vybranými testovými bateriemi, kineziologické rozbory jednotlivých činností. Analýza jednotlivých aktivit usnadní studentům rozhodování o jejich použití v praxi s ohledem na cíle ergoterapeutické intervence. Studenti budou znát jejich možný terapeutický účinek, způsoby motivace klienta k jejich provádění, zásady bezpečnosti.
Předmět je koncipován jako praktický a navazuje na přednášky z Pediatrie, Psychologie a Teorie ergoterapie. Seznamuje s problematikou ergoterapie u dětí v podmínkách nemocnic, léčebných ústavů, lázní a speciálních mateřských a základních škol. Součástí výuky je praktické seznámení s jednotlivými terapeutickými technikami, terapiemi a koncepty využívanými v egoterapii u dětských klientů.
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy ergoterapie a prohloubení znalostí a dovedností, které jsou podstatné pro moderní ergoterapii a pro ucelenou rehabilitaci osob se zdravotním postižením, na níž se ergoterapeut významně podílí.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Kineziologické rozbory jednotlivých činností usnadní studentům rozhodování o jejich použití v léčebné praxi. Jde především o činnosti výtvarné a rukodělné, studenti musí znát jejich možný terapeutický účinek, způsoby motivace klienta k jejich provádění, zásady bezpečnosti, možnosti využití termoplastických dlah v ergoterapii včetně jejich aplikace u pacientů i výrobu individuálních pomůcek.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, navazuje na úvodní kapitoly v ergoterapii a přednášky z psychologie a speciální pedagogiky. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v tomto oboru a možnostech činností cíleně zvolených se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je zdůrazněna komplexnost léčby a spolupráce s rodinou a školou.
Student(ka) se seznámí s etickými teoriemi a principy a získá přehled v etických tématech ve zdravotnictví. Snahou předmětu je rozvíjet etickou citlivost studentek a studentů a zprostředkovávat nové pohledy a otázky týkající se zdravotnické profese.
Praktická zkouška z Ergoterapie probíhá na zdravotnických pracovištích nemocničního a ambulantního typu a v zařízeních poskytujících služby sociální péče.
Ústní zkoušky z předmětu Ergoterapie - tematické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti anatomie, fyziologie, kineziologie, kliniky onemocnění, možnostech hodnocení a testování v ergoterapii a následné ergoterapeutické intervence v jednotlivých indikačních oblastech.
Ústní zkoušky z předmětu Sociální rehabilitace - tématické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Zaměřuje se rovněž na ověření získaných odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí v problematice sociálního zabezpečení i aktuálního postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti.
Praktická zkouška probíhá na zdravotnických pracovištích nemocničního i ambulantního typu, v zařízeních poskytující služby sociální péče v souladu s profilem absolventa.
Tematické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti anatomie, fyziologie, kineziologie, kliniky onemocnění, možnostech hodnocení a testování v ergoterapii a následné ergoterapeutické intervence v jednotlivých indikačních oblastech.
Předmět je základním oborovým předmětem. Je koncipován jako teoreticko - praktický, navazuje na předmět Chirurgie a traumatologie. Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblasti vyšetření klienta, praktické dovednosti a zkušenosti při aplikaci ergoterapeutických technik na oddělení traumatologie, chirurgie a ortopedie.
Předmět navazuje na znalosti získané v anatomii, biomechanice a neurofyziologii. Zabývá se obecnou funkcí kloubu a jeho kosterních svalů v souvislosti s jejich zapojováním do komplexních pohybů, jako jsou chůze, běh, stereotypy běžného života, které analyzuje z hlediska jejich normální a patologické funkce. Poskytuje informace o ontogenetickém vývoji pohybu člověka.
Předmět navazuje na znalosti získané v anatomii, biomechanice a neurofyziologii. Zabývá se obecnou funkcí kloubu a jeho kosterních svalů v souvislosti s jejich zapojováním do komplexních pohybů, jako jsou chůze, běh, stereotypy běžného života, které analyzuje z hlediska jejich normální a patologické funkce. Poskytuje základní charakteristiku vybraných pohybových metod a konceptů, které lze uplatnit v ergoterapeutické praxi.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Poskytuje studentům informace o základních metodách vyšetření hybného systému a cílech fyzioterapie. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšného zvládnutí léčebných postupů, které jsou podkladem pro studium dalších předmětů z ergoterapie.
Předmět je základním oborovým předmětem. Je koncipován jako teoreticko - praktický navazující na předmět Teorie ergoterapie, Psychiatrie a Interna a geriatrie. Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblasti vyšetření klienta, praktické dovednosti a zkušenosti při aplikaci ergoterapeutických technik v geriatrii, v interně, v revmatologii a psychiatrii. Student je schopen navrhnout plán terapie u jednotlivých postižení, důraz je kladen na optimalizaci funkce a dosažení nezávislosti. Student je schopen získané teoretické poznatky aplikovat v praxi. Studenti se též seznámí s možnostmi ergoterapie v prevenci některých civilizačních chorob. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie u seniorů. Důraz je kladen na řešení psychické a sociální situace seniorů. Jsou předloženy možnosti ergoterapie v celkové problematice stárnutí.
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace koordinovaný Úřady práce a možnosti získat práci v chráněných dílnách či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět seznamuje se základními psychoterapeutickými směry. Zaměřuje se na individuální i skupinovou psychoterapii. Cílem je pochopit význam psychoterapie na zvyšování kvality života člověka, seznámit s psychologickými prostředky v léčbě a rehabilitaci, dle cílové skupiny. Student se naučí způsobu navazování vztahu důvěry mezi terapeutem a klientem, jeho udržení a ukončení.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické ergoterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Vede studenty k samostatné práci na profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace ergoterapeutických postupů v základních indikačních oblastech, znalost zásad léčebných a rehabilitačních postupů při plnění komplexního ergoterapeutického programu.
Předmět navazuje na dovednosti získané při Odborné souvislé praxi V. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace ergoterapie v indikačních oblastech neurologie, neurochirurgie, protetiky, psychiatrie, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního ergoterapeutického plánu.
Předmět je základním oborovým předmětem. Je koncipován jako teoreticko - praktický navazující na předmět Teorie ergoterapie, Psychiatrie a Interna a geriatrie. Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblasti vyšetření klienta, praktické dovednosti a zkušenosti při aplikaci ergoterapeutických technik v geriatrii, v interně, v revmatologii a psychiatrii. Student je schopen navrhnout plán terapie u jednotlivých postižení, důraz je kladen na optimalizaci funkce a dosažení nezávislosti. Student je schopen získané teoretické poznatky aplikovat v praxi. Studenti se též seznámí s možnostmi ergoterapie v prevenci některých civilizačních chorob. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie u seniorů. Důraz je kladen na řešení psychické a sociální situace seniorů. Jsou předloženy možnosti ergoterapie v celkové problematice stárnutí.
Předmět seznamuje studenty s předmětem sociální politiky, zaměřuje se na politiku zdravotnictví, sociálního zabezpečení, sociální péče a pomoci. Cílem předmětu je porozumět základním pojmům z oblasti zdravotní a sociální ochrany občanů, seznámit se s cílovými skupinami sociální péče, s organizační strukturou sociálních služeb a platnou legislativou.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou komunikace a rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předmět je zaměřen na druhy a formy komunikace, efektivitu komunikačních sítí, využití asertivity v komunikaci. Zaměřuje se na problematiku komunikace osob se zdravotním postižením a seniory v rehabilitačním procesu.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou komunikace a rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předmět je zaměřen na druhy a formy komunikace, efektivitu komunikačních sítí, využití asertivity v komunikaci. Zaměřuje se na problematiku komunikace osob se zdravotním postižením a seniory v rehabilitačním procesu.
Předmět navazuje na dovednosti získané při Odborné souvislé praxi IV. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace ergoterapie v indikačních oblastech neurologie, neurochirurgie, protetiky psychiatrie, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního rehabilitačního plánu.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace, koordinovaný Úřady práce a možnosti získat práci v chráněných dílnách či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět navazuje na dovednosti získané při Odborné souvislé praxi V. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení. Vede studenty k samostatné práci na kvalitní profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace ergoterapie v indikačních oblastech neurologie, neurochirurgie, protetiky psychiatrie, znalost zásad léčebných postupů při plnění komplexního ergoterapeutického plánu.
Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost studentů ve zdravotnických zařízeních, sociálních a rehabilitačních ústavech pod metodickým vedením zkušeného pracovníka. Cíl individuální odborné souvíslé praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Studenti si prohloubí znalosti získané v odborných předmětech studijního oboru. Ve druhém ročníku získávají informace a podklady pro vypracování bakalářské práce.
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický a navazuje na oborové předměty ergoterapie. Prezentuje program ergodiagnostického hodnocení s cílem určit předpoklady pro pracovní začlenění. Popisuje systém pracovní rehabilitace koordinovaný Úřady práce a možnosti získat práci v chráněných dílnách či v rámci podporovaného zaměstnávání.
Předmět je základním oborovým předmětem. Je koncipován jako teoreticko praktický, navazuje na přednášky z teorie ergoterapie a přednášky z psychologie, z pediatrie, z psychiatrie a z interny. Předmět se věnuje problematice ergoterapie u jedinců s mentálním postižením a kombinovaných postižení, ergoterapii v psychiatrii a ergoterapii v interně. Studenti získají znalosti o využití ergoterapie v těchto oborech. Seznamují se s možnostmi cílené činnosti zvolené se zřetelem na aspekty fyzické i psychické. Je zdůrazněna komplexnost léčby, rehabilitace a spolupráce s rodinou a popř. školou. Seznamuje s problematikou ergoterapie dětí v podmínkách nemocnic, léčebných ústavů, dětských domovů a speciálních škol. Důraz je kladen na využití ergoterapeutického poradenství.
Předmět poskytuje studentům dovednosti z praktické ergoterapie. Je vyučován na odborných pracovištích zdravotnických zařízení, včetně specializovaných zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Vede studenty k samostatné práci na profesionální úrovni. Cílem předmětu je získat znalost aplikace ergoterapeutických postupů v základních indikačních oblastech, znalost zásad léčebných a rehabilitačních postupů při plnění komplexního ergoterapeutického programu.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou komunikace a rozvíjet jejich komunikační dovednosti. Předmět je zaměřen na druhy komunikace, efektivity komunikačních sítí, využití asertivity v komunikaci. Zaměřuje se na problematiku komunikace osob se zdravotním postižením a seniory.
Předmět podává základní informace o využití arteterapie u dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a smyslovým postižením. Dále se zabývá arteterapií v rámci ergoterapie a umožňuje studentům osvojit si některé techniky aplikované v ergoterapeutické intervenci. Studentům umožňuje vedení vybraného arteterapeutického programu se zaměřením na práci ve skupině. Student uplatňuje své komunikační dovednosti, pracuje se skupinovým děním při vedení skupiny.
Předmět navazuje na výuku předmětu Arteterapie I, podává rozšiřující informace o možnosti aplikace technik arteterapie u dětí a dospělých mentálně, pohybově a smyslově postižených. Studentům umožňuje vedení vybraného arteterapeutického programu.
Předmět seznamuje se základními psychoterapeutickými směry. Zaměřuje se na individuální i skupinovou psychoterapii. Cílem je pochopit význam psychoterapie ve zvyšování kvality života člověka, seznámit s psychologickými prostředky v léčbě a rehabilitaci, dle cílové skupiny, naučit se způsobu navazování vztahu důvěry mezi terapeutem a klientem, jeho udržení a ukončení.
Předmět podává základní informace o využití arteterapie u dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a smyslovým postižením. Umožňuje posluchačům pochopit některé metody a techniky vhodné pro ergoterapeutickou intervenci.