Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů programu SZO Zdraví v 21. století a národního programu podpory zdraví. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, infekcí spojených se zdravotní péčí, o chronických neinfekčních hromadně se vyskytujících nemocech podmíněných nevhodným životním prostředím a životním stylem, a jiných významných poruchách zdraví. Seznamuje s problematikou úrazů v dětském věku, týrání, zanedbávání a zneužívání dětí všech věkových skupin, s problematikou šikany a závislostí, s jejími riziky, prevencí, léčbou a následnou péčí. Studenti získají znalosti pro efektivní výchovu ke zdraví a poskytování informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin, komunit.