Předmět je koncipován jako teoretický. Studenti získají jak základní poznatky z obecné genetiky (princip segregace a kombinace vloh, vazba genů a rekombinace, základní genetické procesy - replikace, transkripce, translace a jejich regulace, mutageneze, teratogeneze a karcinogeneze, genetické procesy na úrovni populací), tak z oblasti genetiky člověka a lékařské genetiky (koncepce a organizace lékařské genetiky v ČR, genetické poradenství, prenatální diagnostika, genetický skrínink, hodnocení genetických rizik, metody asistované reprodukce, dědičné choroby a vrozené vývojové vady).