Kurz je zaměřen na uvedení do předmětu sociální pedagogiky jako vědní disciplíny a seznámení s cíly, metodami a prostředky tohoto oboru. Pozornost bude věnována zkoumání vztahů mezi výchovou a prostředím, studenti získají elementárních poznatky o sociální dimenzi výchovně vzdělávacího procesu (se zaměřením na výchovnou složku). Jedním z cílů kurzu je rozvoj sociálních kompetencí budoucích vychovatelů a znalost aktuálních problémů oboru. Tomu odpovídá tématický obsah kurzu zaměřený na poznávání faktorů ovlivňujících proces socializace a získávání schopností jejich pozitivního ovlivňování, poznávání sociálního prostředí, prevenci, diagnostiku a nápravu případných patologií tohoto prostředí, sociální, pedagogickou a masovou komunikaci, mediaci a probaci, v neposlední řadě potom na problematiku multikulturality, vytváření příznivého sociokulturního klimatu, problematiku sociální exkluze a další relevantní témata.