Předmět je profilujícím teoreticko - praktickým předmětem, který poskytuje absolventům komplexní poznatky z péče o ženu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Zahrnuje porodnictví z klinického pohledu (anatomie a fyziologie reprodukční soustavy ženy, fyziologie těhotenství, porodu a poporodního období). Součástí předmětu jsou praktické semináře, které jsou základem komplexu oborových předmětů. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro klinickou i soukromou praxi v porodní asistenci, porozumění odborným znalostem a využití metod, konceptů ošetřovatelské péče v porodnictví v praxi.
Předmět je součástí komplexu předmětů profilujících porodní asistentku. Umožňuje získat znalosti a dovednosti při získávání anamnestických údajů, vyšetřovacích a laboratorních metodách a aplikací ošetřovatelského procesu v klinických oborech, zejména pak v porodnictví, neonatologii a gynekologii. Důraz je kladen na schopnost provést fyzikální vyšetření a zhodnocení aktuálního zdravotního stavu klientky/pacientky a novorozence. Zahrnuje získání schopnosti rozlišit a diagnostikovat možná rizika.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a je součástí komplexu předmětu z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s involučními změnami, zdravotním stavem a nejčastějšími klinickými stavy žen ve vyšším věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb seniorek z hlediska poskytování ošetřovatelské péče.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností v prostředí odborné praxe porodní asistence. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči o ženu v různých věkových obdobích života.
Vybrané kapitoly z porodnické péče je teoreticko - praktickým předmětem, který poskytuje absolventům komplexní poznatky z péče o ženu jak v průběhu fyziologického, ale i patologického a rizikového těhotenství, porodu a šestinedělí. Součástí předmětu jsou praktické semináře, které jsou zaměřeny na řešení konkrétních situací z pohledu porodní asistentky a na aplikaci ošetřovatelského procesu. Zvláštní pozornost je věnována akutním stavům v porodnictví, které ohrožují ženu na zdraví a životě. Cílem předmětu je komplexní profesní příprava porodní asistentky pro klinickou i soukromou praxi v porodní asistenci.
Předmět je profilujícím teoreticko - praktickým předmětem, který poskytuje absolventům komplexní poznatky z péče o ženu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Zahrnuje porodnictví z klinického pohledu (anatomie a fyziologie reprodukční soustavy ženy, fyziologie těhotenství, porodu a poporodního období). Součástí předmětu jsou praktické semináře, které jsou základem komplexu oborových předmětů. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro klinickou i soukromou praxi v porodní asistenci, porozumění odborným znalostem a využití metod, konceptů ošetřovatelské péče v porodnictví v praxi.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Zahrnuje teorii oboru, historii a vývoj se zaměřením na porodní asistenci a její významné osobnosti, na metodologii ošetřovatelského procesu, potřeby člověka s orientací na ženu a dítě, ošetřovatelské postupy a multikulturismus. Řeší problematiku definování základních pojmů teorie oboru, dále problematiku vzniku, vývoje a charakteristiky oboru jako moderní vědní disciplíny.
Předporodní příprava je praktický předmět, ve kterém studentky implementují teoretické znalosti do praktických činností. Základem je připravit ženu na mateřství a pomoci ji zvládnout těhotenství, porod, šestinedělí včetně péče o novorozence. Významnou roli ve výuce sehrává výběr vhodných témat pro edukaci ženy, volba technik pro praktickou spolupráci porodní asistentky se ženou a jejím partnerem.
Dle požadavků vedoucí BP.
Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou SZO a její realizací na úrovni našeho státu, s druhy a formami zdravotních služeb a podmínkami jejich poskytování ve zdravotnických zařízení. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví. Student/ka získá znalosti potřebné pro ochranu a podporu veřejného zdraví, pochopení vazeb a souvislostí mezi klinickou a preventivní medicínou a ošetřovatelstvím, prevenci profesionálních poškození zdraví zdravotníků.