Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností v prostředí odborné praxe porodní asistence. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči o ženu v různých věkových obdobích života.
Cílem předmětu je porozumět hodnotovému systému (víra, přesvědčení), který tvoří základ profesionálního chování porodních asistentek, pochopit podstatu změny ve vztahu zdravotnická profese - pacient a jeho rodina; seznámit se základními filosofickými kategoriemi, pochopit souvislosti mezi filosofií, medicínou a porodní asistencí. Poskytuje informace o etických aspektech v porodní asistenci. Seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu a dotýká se etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči klientům - pacientům všech věkových skupin, včetně seniorů a jejich rodinám. Podílí se na formování charakterových vlastností, přispívá ke svobodě myšlení a projevu.
Předmět je součástí teoretického základu pro ošetřovatelskou péči v práci porodní asistentky. Je úvodem do péče o základní potřebu člověka - výživu. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka. Seznamuje s riziky podvýživy a nadměrné výživy. Dále je specificky zaměřen na výživu těhotných a kojících žen, včetně výživy ženy při obtížích v těhotenství a při kojení. Popsána je zásadní role výživy v primární prevenci chorob. Předmět seznamuje s rizikovými faktory výživy i s výživovými zvyklostmi populace, a také se systémem dietního stravování a výživou v nemoci. Pozornost je věnována rovněž problematice bezpečnosti potravin.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a je součástí komplexu předmětu z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s involučními změnami, zdravotním stavem a nejčastějšími klinickými stavy žen ve vyšším věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb seniorek z hlediska poskytování ošetřovatelské péče.
Předmět je součástí komplexu předmětů profilujících porodní asistentku. Umožňuje získat znalosti a dovednosti při získávání anamnestických údajů, vyšetřovacích a laboratorních metodách a aplikací ošetřovatelského procesu v klinických oborech, zejména pak v porodnictví, neonatologii a gynekologii. Důraz je kladen na schopnost provést fyzikální vyšetření a zhodnocení aktuálního zdravotního stavu klientky/pacientky a novorozence. Zahrnuje získání schopnosti rozlišit a diagnostikovat možná rizika.
Předmět je profilujícím teoreticko - praktickým předmětem, který poskytuje absolventům komplexní poznatky z péče o ženu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Zahrnuje porodnictví z klinického pohledu (anatomie a fyziologie reprodukční soustavy ženy, fyziologie těhotenství, porodu a poporodního období). Součástí předmětu jsou praktické semináře, které jsou základem komplexu oborových předmětů. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro klinickou i soukromou praxi v porodní asistenci, porozumění odborným znalostem a využití metod, konceptů ošetřovatelské péče v porodnictví v praxi.
Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou SZO a její realizací na úrovni našeho státu, s druhy a formami zdravotních služeb a podmínkami jejich poskytování ve zdravotnických zařízení. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví. Student/ka získá znalosti potřebné pro ochranu a podporu veřejného zdraví, pochopení vazeb a souvislostí mezi klinickou a preventivní medicínou a ošetřovatelstvím, prevenci profesionálních poškození zdraví zdravotníků.