Didaktika ošetřovatelství vychází ze zásad a poznatků z obecné didaktiky. Je základem profesionální a hodnotové orientace odborného učitele. Učí studenty metodám, formám, strukturování, výchovně vzdělávacího procesu na zdravotnických školách. Zabývá se systémem zdravotnického školství, jeho strukturou, funkcemi, úkoly, cíli, formami studia, legislativou, osobností odborného učitele, etikou a morálkou. Dále seznamuje studenty s pedagogickými dokumenty - třídní kniha, třídní výkaz, osnovy, kurikula atd. Cílem předmětu je vzdělat a vychovat budoucího učitele ošetřovatelských předmětů a praktického vyučování, který bude mít jak dostatečné teoretické znalosti, tak potřebné praktické dovednosti, včetně schopnosti komunikace, a samozřejmě také potřebnou etickou výchovu. Součástí přípravy budoucího učitele ošetřovatelství je práce s prameny, přípravou výuky, která odpovídá novým dovednostem pro 21. století a pracuje s motivací studentů. Absolvent předmětu si vyzkouší výuku i nanečisto v režimu hraní rolí, simulace situací a nacvičí si tak výuku v obtížných situacích, které odpovídají realitě výukové praxe.