Předmět je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese dětské sestry, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, seznamuje s Chartou práv hospitalizovaného dítěte, dotýká se etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům. Rozvíjí morální a mravní vlastnosti, pomáhá utvářet správné postoje studenta k sobě, druhým lidem, ke společnosti, najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost obhájit je. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Objasňuje základní pojmy vztahující se k holistickému pojetí člověka, rodiny a společnosti.