Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s filosofií zdraví jedince a rodiny s důrazem na reprodukční zdraví. Zdůrazňuje jednu ze základních funkcí porodní asistentky ve společnosti a tou je edukační činnost v rámci podpory zdraví, plánovaného rodičovství, prevence vzniku onemocnění a případných komplikací. Připravuje studenta na jednu se základních kompetencí spočívající v sexuální výchově, výchově k odpovědnému partnerství a rodičovství. Informuje o metodách a postupech sexuální výchovy s ohledem na různorodost věkových skupin, studenti připravují jednotlivá témata edukace pro jednotlivá vývojová období v průběhu celého života jedince.