Cílem předmětu je využití teoretických a praktických poznatků v podmínkách reálné klinické praxe. Individuální odborná praxe je realizována u poskytovatelů zdravotních služeb v ambulantním a lůžkovém segmentu, dále na pracovištích následné péče, popřípadě jiných lůžkových formách zdravotní a sociální péče. Praxe probíhá pod vedením mentora odborné praxe. Cílem je zapojení studenta do práce zdravotnického týmu, upevnění vědomostí a dovedností získaných během teoretické výuky, rozšíření praktických znalostí a samostatnosti, vč. organizace práce během poskytování ošetřovatelské péče. Studenti se dále seznámí se specifiky a organizací práce na těchto odděleních, se spoluprací v rámci ošetřovatelských týmů, s prací se zdravotnickou dokumentací a poskytováním ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Studenti pracují podle individuálního plánu OP a konzultují s garantem OP.