Předmět poskytuje informace o etice, jejím vztahu s ostatními vědními disciplínami, o etických aspektech v ošetřovatelství. Seznamuje s integrací etických principů, dotýká se etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči klientům - pacientům všech věkových skupin, zabývá se přístupem k jejich blízkým. Podílí se na formování charakterových vlastností, přispívá ke svobodě myšlení a projevu. Cílem předmětu je získat vědomosti nutné k porozumění hodnot, a hledání možností řešení etických problémů, se kterými se student setkává v profesním, ale i v osobním životě. Tento předmět má za úkol uvědomit si individualitu a autentičnost každého člověka, které tvoří základ profesionálního chování všeobecných sester.