Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je osvojení základních profesionálních dovedností. Na základě získaných teoretických znalostí jsou studenti schopni zvládat jednotlivé výkony nejen technicky, ale také prakticky, se zaměřením na nejnovější trendy a dodržení postupů lege artis. Výuka je zaměřena na lidský a holistický přístup k nemocnému. Je kladen důraz na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Nedílnou součástí je práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Studenti jsou tak připravováni na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních. Součástí předmětu je také oblast léčebně rehabilitační péče, rozšiřuje teoretické poznatky a praktické dovednosti z fyzioterapie, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při různých onemocnění či postižení. Důraz je kladen na spolupráci s fyzioterapeutem - identifikaci potřeby spolupráce, zajištění jednotlivých výkonů stanovených fyzioterapeutem v rámci ošetřovatelské péče a hodnocení jejich efektu. Součástí je problematika prevence imobilizačního syndromu včetně bazální stimulace.