Předmět Využití moderních technologií, jakožto volitelný předmět, slouží k doplnění teoreticko-praktických znalostí z oblasti geriatrie. Posluchači jsou seznámeni ze základní psychiatrickou problematikou týkající se osob v seniorském věku (tj., 65 +). Na základě těchto teoretických znalostí dokáží aplikovat možné moderní přístupy v jejich terapii se zaměřením na rozvoj motorických a kognitivních funkcí. Nedílnou součástí je dobrovolná účast v laboratoři FZS UJEP s praktickou ukázkou přístroje BalanceTutor.

_________________________________________________________________________________________

The subject The use of modern technologies, as an optional subject, serves to supplement the theoretical and practical knowledge in the field of geriatrics. Students are acquainted with the basic psychiatric issues related to the elderly (ie, 65+). Based on this theoretical knowledge, they can apply possible modern approaches in their therapy with a focus on the development of motor and cognitive functions. An integral part is the voluntary participation in the FZS UJEP laboratory with a practical demonstration of the BalanceTutor device.