Předmět poskytuje studentům základní poznatky v mikrobiologii, epidemiologii a hygieně, o působení fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního a pracovního prostředí a způsobu života na lidský organismus a zdraví populace. Obeznamuje s principy prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví. Obecné zásady hygieny a epidemiologie aplikuje na zdravotnická zařízení, na požadavky na jejich výstavbu a provoz a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí.