Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je seznámit studenty se základy klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství. Náplní předmětu je vymezení pojmů k pochopení základů uvedených vědních disciplín. V části klinické biochemie a hematologie je pozornost věnována preanalytickým vlivům (chronobiologie, ovlivnitelné a neovlivnitelné vlivy, příprava pacienta, volba odběrových prostředků, přísad a konzervantů, odběr biologického materiálu a jeho preanalytické zpracování). V části analytické je kladen důraz na spolehlivost analytických metod z hlediska jejich využití ve prospěch pacienta a část postanalytická je věnována interpretacím zohledňujícím zvláštnosti vyšetřování v dětském věku a diagnostice onemocnění pro dětský věk typických. Předmět rovněž seznamuje studenty s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a krevních derivátů, s indikacemi pro jejich aplikaci a s potransfuzními komplikacemi.